Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas informationen i veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län onsdagen 7 april klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 6 april hade Gotland 3 115 bekräftade fall av Covid-19. Sex personer i smittsam fas vårdas på sjukhus, en person i behov av eftervård vårdas på IVA. Sedan pandemins början har totalt 45 personer avlidit på Gotland.
 • Vecka 13 provtogs 948 personer för covid-19 varav 9,7 procent var positiva.
 • Under vecka 13 har 507 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 16 653 vaccinationer genomförts. Drygt 11 100 personer har fått minst en dos covid-19-vaccin, och drygt 5 500 personer är färdigvaccinerade.
 • Enligt rapport av efterlevnadsuppdraget vecka 13 bedöms allmänhetens efterlevnad gällande att undvika trängsel i handeln vara medel. Användandet av munskydd i kollektivtrafiken är fortsatt lågt.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 11 100 personer fler i länet vecka 14 än de som räknas som fastboende.
 • Region Gotland meddelar att man återgår till närundervisning efter påsk. Samtliga gymnasieelever kommer att återgå till skolan. För att minska risken för trängsel kommer man bland annat att utnyttja Wisby strand för undervisning av 300 elever.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotland har under påskafton haft tornerspelsriddare på plats som ridit runt i Visby och påmint allmänheten om gällande restriktioner.
 • Länsstyrelsen genomför vecka 15 en digital informationsträff för företagare
  tillsammans med Region Gotland och Polismyndigheten. Mötet syftar till att förmedla en aktuell bild av smittskyddsläget och lagar, regler och restriktioner.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Tillväxtverket har 1 969 personer i länet beviljats korttidsarbete (6 april). Av dessa har Tillväxtverket hittills stämt av att 2 002 personer har omfattats av korttidsarbete i minst tre månader.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 11 100 personer fler i länet vecka 14 än de som räknas som fastboende. Veckorna innan påsk var nettot
  cirka 6 000. Resandet under vecka 13 (1:a påskveckan 2021) minskade med 35 procent jämfört med påskveckan 2019 (normalår). Bokningsläget kommande veckor är cirka 31 procent lägre än 2019.

Efterlevnadsuppdraget

 • Efterlevnaden vecka 13 bedöms som hög gällande verksamheters och handelsplatsers förmåga att anpassa lokaler och butiker.
 • Allmänhetens efterlevnad av rekommendationer bedöms som medel. Verksamhetsutövare upplever inte att budskapet om att handla ensam har nått fram till kunderna, trots både skyltning och muntlig information.
 • Region Gotland rapporterar att det inom ramen för tillsyn på restauranger finns tendenser till en viss trötthet gällande att följa rekommendationer. Gotlands förenade besöksnäring rapporterar att efterlevnaden generellt är hög.
 • Flera verksamhetsutövare uttrycker oro över att det kan bli svårt att undvika trängsel i och med att turistsäsongen drar igång.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • De flesta verksamhetsutövare efterlever lagstiftningen på en hög nivå och strävar efter att göra rätt. Det är dock inte ovanligt med mindre brister. Bristerna åtgärdas i de flesta fall snabbt.
 • De brister som noterades föregående vecka var framför allt information om att handla ensam, maxantal vid avgränsade utrymmen och dokumentation av smittskyddsåtgärder och beräkning. Dokumentation saknas påfallande ofta, även om det påtalas inför tillsynen att det ska finnas till hands.Kontakt