Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora Vede i Follingboskogen blir öns yngsta naturreservat

SKogsglänta, röd stuga i bakgrunden

Nu är det beslutat att naturreservatet Stora Vede bildas i Follingboskogen. Länsledningen fattade beslutet den 25 mars. Området ligger kring VOK-stugan och har stora naturvärden, liksom stora värden för friluftslivet.

Naturreservatet är drygt 200 hektar stort. I området finns äldre barrskogar, våtmarker och öppna hällmarker som enligt beslutsförslaget ska skyddas och skötas. Målet är att på sikt öka den biologiska mångfalden i området genom rätt skötselåtgärder.

– Området har flera skyddsvärda skogstyper och en rik biologisk mångfald. Bland annat finns här flera utrotningshotade marksvampar. I norr gränsar det till Ölbäcks naturreservat och därmed får vi in hela Storvide myr som skyddat område. Det är ett agkärr som går över i ett rikkärr med orkidéer söderut som sedan övergår i hällmark. Det är väldigt vackert där, säger Cecilia Nygren, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Värdefullt friluftsliv

Området är också väldigt viktigt som ett friluftsområde nära Visby. Det används av många olika människor. Inför bildandet av reservatet har länsstyrelsen inhämtat synpunkter bland annat från de många föreningar som har aktiviteter i området, Fram till den 16 februari kunde allmänheten också skicka in sina svar på vad de själva gör i området. Remissrundan bekräftade bilden av att det här är ett område som används mycket aktivt.

– Många av synpunkterna som kom in berör inte själva skötselplanen, utan det handlar om naturvårdande åtgärder eller friluftsåtgärder som sker i förvaltningen av reservatet. I föreskrifterna och skötselplanen har länsstyrelsen däremot nu lämnat stort utrymme för föreslagna användningsområden. Till exempel finns möjligheten att så småningom anlägga en ridstig i området. Det skulle gynna grävande insekter som vill ha sand och en gren av friluftslivet som har en majoritet kvinnliga utövare, säger Cecilia Nygren, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Kontakt