Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas informationen i veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 30 mars klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 29 mars hade Gotland 3 015 bekräftade fall av Covid-19. Tre personer i smittsam fas vårdas på sjukhus, varav två på IVA. Utöver det vårdas en person i eftervård. Under vecka 12 konstaterades totalt 108 fall vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående veckor. Sedan pandemins början har totalt 44 personer avlidit på Gotland.
 • Det är ett ökat tryck på provtagningen men fortsatt god kapacitet. Under vecka 12 var andelen positiva 10,1 procent.
 • Under vecka 12 har 484 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 16 118 vaccinationer genomförts. Drygt 10 700 personer har fått minst en dos covid-vaccin, och drygt 5 400 personer är färdigvaccinerade.
 • Efterlevnaden av råd och restriktioner bland allmänheten bedöms som medel till hög. Budskapet att handla ensam når inte fram till allmänheten, trots skyltning och muntlig information. Användandet av munskydd i kollektivtrafiken är fortsatt lågt.
 • Transportstyrelsens nationella regler kopplat till återgång efter konstaterad covid-19 för flygledare förlänger frånvaron från en vecka till minst tre veckor. Detta riskerar att ge konsekvenser i flygtrafiken då Visby flygplats är en liten verksamhet med få flygledare. Skulle smitta konstateras kan det bli svårt att hålla nuvarande öppettider.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 15 900 (omkring 26,5 procent) personer fler i länet vecka 13 än de som räknas som fastboende.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotland har startat ett projekt inom gymnasieskolan med stöd till elever som är i behov av extra undervisning.
 • Region Gotland arbetar med metod och mandat för att begränsa tillträde till allmänna platser enligt nya pandemilagen.

Samverkansbehov

 • Det finns ett fortsatt behov av samverkan på kommunal/regional/länsnivå för att bedöma läget i länet.

Samlad bedömning – liv och hälsa

 • Region Gotland har från och med den 25 mars stängt bokningen för antikroppstestning. Från och med den 29 mars utförs antikroppstestning endast vid läkares ordination.
 • Region Gotland rapporterar att socialförvaltningen har fått lugnare läge för sina verksamheter (SÄBO, hemtjänst och LSS) i och med de vaccinationer som genomförts. Det är dock fortfarande en högre påverkan är normalt. Påverkan på hälso-och sjukvården kommer att förlängas på grund av förseningar i vaccinationerna. Personal och lokaler kommer att behöva avsättas till detta även under sommarperioden. Rekryteringar av sommarpersonal pågår men det är färre som söker sig till länet för sommarjobb, det finns även ett behov av vaccinationsvärdar.

Samlad bedömning – Samhällets funktionalitet

 • Region Gotland planerar för en långsam återgång till närundervisning efter påsken.
 • Destination Gotland rapporterar att de under påsken kör fler turer.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Tillväxtverket har 1 969 personer i länet beviljats korttidsarbete. Av dessa har Tillväxtverket hittills stämt av att 2 003 personer har omfattats av korttidsarbete i minst tre månader.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 15 900 (omkring 26,5 procent) personer fler i länet vecka 13 än de som räknas som fastboende. Resandet under vecka 12 minskade med 22 procent i jämförelse med 2019. Bokningsläget framåt är cirka 5 procent lägre än 2019 (normalår).

Samlad bedömning- Förtroende

 • Bedömningen är att det förekommer polarisering och kritiska inlägg bland annat vad gäller vaccination och efterlevnad.
 • Det finns ett fortsatt stort behov av kommunikationsinsatser.

Efterlevnadsuppdraget

 • Efterlevnaden vecka 12 bedöms som hög gällande verksamheters och handelsplatsers förmåga att anpassa lokaler och butiker.
 • Allmänhetens efterlevnad av rekommendationer bedöms som medel till hög. Verksamhetsutövare upplever inte att budskapet om att handla ensam har nått fram till kunderna, trots både skyltning och muntlig information.
 • Användandet av munskydd i kollektivtrafiken är fortsatt lågt.
 • Några verksamhetsutövare efterlyser tydligare regelverk från Folkhälsomyndigheten eller regeringen kring rekommendationerna om att undvika trängsel i handeln genom att exempelvis handla ensam.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • Inga signaler har inkommit om särskild smittspridning i verksamheter som omfattas av covid-19-lagen. Tillsynen denna vecka har koncentrerats till verksamheter där det förväntas ett stort antal besökare till påsk.
 • Tillsynen har uteslutande bedrivits genom kontroll på plats hos verksamhetsutövare.
 • På vissa verksamheter har det funnits vissa brister i dokumentationen. Avsaknad av dokumentation är en återkommande brist men åtgärdas snabbt.
 • Verksamhetsutövare upplever inte att budskapet om att handla ensam har nått fram till kunderna, trots både skyltning och muntlig information. Några verksamhetsutövare har efterlyst tydligare regelverk från Folkhälsomyndigheten eller regeringen kring detta.

Kontakt