Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas informationen i veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 23 mars klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 22 mars hade Gotland 2 907 bekräftade fall av covid-19. Tre personer i smittsam fas vårdas på sjukhus, varav två på IVA. Utöver det vårdas två person för eftervård. Under vecka 11 bekräftades totalt 70 fall vilket är jämförlig nivå med föregående vecka. Sedan pandemins början har 44 personer avlidit på Gotland.
 • Ytterligare fall av den brittiska mutationen har identifierats i länet.
 • Region Gotland rapporterar ett ökat tryck på PCR-provtagningen men fortsatt god kapacitet. Under vecka 10 var andelen positiva 6,2 procent.
 • Sjukvården har höjt beredskapsnivån till stabsläge.
 • Under vecka 11 har 1 811 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 15 628 vaccinationer genomförts. Drygt 10 200 personer har fått minst en dos covid-vaccin, och närmare 5 400 personer är färdigvaccinerade. Pausen i användningen av Astra Zenecas vaccin påverkar inte vaccinationerna under vecka 12. Om pausen blir långvarig kan det på kort sikt påverka vaccinationstakten negativt.
 • Folkhälsomyndigheten stoppade under tisdagen Astra Zenecas vaccin i Sverige, vilket kommer att påverka vaccinationstakten både på Gotland och nationellt.
 • Enligt rapport av efterlevnadsuppdraget vecka 11 är användandet av munskydd i kollektivtrafiken fortsatt lågt. Inom ramen för tillsynsuppdraget bedöms efterlevnaden i stort som hög, med udantag får några avvikelser.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotland har startat ett projekt inom gymnasieskolan med stöd till elever som är i behov av extra undervisning.
 • Region Gotland arbetar med metod och mandat för att begränsa tillträde till allmänna platser enligt nya pandemilagen.

Samverkansbehov

 • Behov av tydlig inriktning inför vår-och sommarsäsong så att verksamhetsutövare kan planera sina verksamheter utifrån rådande restriktioner.

Samlad bedömning – liv och hälsa

 • SVT har sammanställt siffror från Riksidrottsförbundet som visar hur mycket föreningsidrottandet bland 7-25-åringar minskade under pandemiåret. Enligt dessa minskade idrottandet i länet med 15,6 procent under hösten 2020, jämfört med 2019. Åldersgruppen 17-20 år hade den största minskningen 21,2 procent.
 • P4 Gotland rapporterar att många unga idrottare inte kommit tillbaks efter lättnaden i restriktioner och att det på Gotland särskilt är tjejer som lämnat inomhusidrotterna.

Samlad bedömning – Samhällets funktionalitet

 • Region Gotland håller en mindre skolenhet stängd på grund av fall av covid-19 samt personalbortfall på grund av sjukdom. Media rapporterar att även en privat förskola håller stängt.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Enligt pressmeddelande från SCB gick restaurangförsäljningen i Gotlands län ned med 18 procent under 2020.
 • Enligt Arbetsförmedlingensstatistik är det inga nya varsel i länet under 2021. Enligt Tillväxtverket har 1 969 personer i länet beviljats korttidsarbete. Av dessa har Tillväxtverket hittills stämt av att 1 991 personer har omfattats av korttidsarbete i minst tre månader.
 • Enligt Destination Gotlandberäknas det vara cirka 6300 (omkring 10 procent) personer fler i länet vecka 12 än de som räknas som fastboende. Resandet under vecka 11 minskade med 35 procent i jämförelse med samma vecka 2019.

Samlad bedömning- Förtroende

 • Bedömningen är att det förekommer polarisering och kritiska inlägg gällande bland annat vaccination och efterlevnad.
 • Fortsatt stort behov av kommunikationsinsatser

Efterlevnadsuppdraget

 • Bedömningen av efterlevnad vecka 11 bedöms som hög, dock baserat på ett litet underlag då få underlag för bedömning inkommit.
 • Utifrån resultaten från tillsynen bedöms efterlevnaden gällande verksamheters och handelsplatsers kapacitet att anpassa lokaler och butiker som hög.

Efterlevnadsuppdraget- kollektivtrafiken

 • När munskyddsvärdar delade ut munskydd upplevdes användandet öka, dock har detta inte hållit i sig och resenärer verkar inte ha ändrat sitt beteende i vardagen.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • Tillsyn har genomförts på plats hos verksamhetsutövarna. Mindre avvikelser har förekommit hos knappt hälften av dem, exempelvis gällande dokumentation av beräkning av maxantal och smittskyddsåtgärder samt åtgärder för att handla ensam.
 • Verksamhetsutövarna efterlever lagstiftningen på en hög nivå och eftersträvar att göra rätt. Eftersom det är många olika krav att uppfylla så är det inte ovanligt med mindre brister. Dessa åtgärdas dock snabbt.
 • De verksamhetsutövare som haft brister tidigare veckor har mejlat in redovisningar av frivillig rättelse efter information/rådgivning från Länsstyrelsen. Det har varit bilder på vidtagna åtgärder (exempelvis skyltar med uppmaning om att handla ensam) samt dokumentation.
 • De verksamhetsutövare som har en branschorganisation bakom sig har fått mer information och stöd jämfört med verksamheter som inte har det.
 • Länsstyrelsen har framför allt besökt handelsplatser med inriktning trädgård och bygg. Det är i förebyggande syfte inför påsk och Kristi Himmelfärdshelgen, när många av dessa verksamheter når sin topp med kunder. Även besökt frisörsalonger har besökts.

Kontakt