Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas informationen i veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 16 mars klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 15 mars hade Gotland 2 838 bekräftade fall av covid-19. Fem personer i smittsam fas vårdas på sjukhus, varav två på IVA. Utöver det vårdas en person som är i behov av eftervård. Under vecka 10 bekräftades totalt 63 fall vilket är jämförlig nivå med föregående vecka. Sedan pandemins början har 44 personer avlidit på Gotland.
 • Trycket på PCR-provtagning har ökat. 239 analyser gjordes i Visby föregående vecka och av dessa var 7% positiva.
 • Under vecka 10 har 2 334 vaccinationer genomförts i länet, vilket är ca 63% av tillgänglig kapacitet. Totalt har nu 13 811 vaccinationer genomförts till cirka 8 700 individer. Omkring 5 000 individer är färdigvaccinerade.
 • Folkhälsomyndigheten stoppade under tisdagen Astra Zenecas vaccin i Sverige, vilket kommer att påverka vaccinationstakten både på Gotland och nationellt.
 • Enligt rapport av efterlevnadsuppdraget och utförd tillsyn vecka 10 bedöms efterlevnaden som fortsatt hög. Efterlevnad av restriktioner bedöms som hög gällande verksamheters och handelsplatsers kapacitet att anpassa lokaler och butiker. Allmänhetens efterlevnad av restriktioner bedöms som lägre.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotland har beslutat om ett femte stödpaket. Stödet riktar sig till näringslivet och verksamheter inom kultur- och fritidssektorn.
 • Region Gotland rapporterar att dispens är klart för ett flygbolag vilket säkrar säkerställande av transportfrågan gällande biologiska prover/produkter fram till mitten juli.
 • Länsstyrelsen har bjudit in samverkande aktörer i länet till en föreläsning av MSB om ryktesspridning och desinformation kopplat till vaccin.
 • Region Gotland planerar att ha ”munskyddsvärdar” vid Visby busstation under två dagar vid rusningstrafik, för att uppmuntra till användning av munskydd.

Samverkansbehov

 • Fortsatt behov av samverkan på kommunal/regional/länsnivå för att bedöma läget i länet.
 • Fortsatt behov av samordnad kommunikation mellan Länsstyrelsen, Polis och Region Gotland.
 • Ett ökat behov av gemensam och tydlig kommunikation samt tydliggörande vad som gäller för lag-, förordning, föreskrifter och allmänna råd med avseende på covid-19.
 • Behov av kommunikationsinsatser inför kommande högtider och sommarsäsong.
 • Fortsatt behov av gemensam kommunikation kopplat till vaccination för att nå ut med korrekt information till alla målgrupper.
 • Behov av gemensam kommunikation gällande hur man ska förhålla sig till rekommendationer efter vaccination.
 • Länsstyrelsen bedömer att det finns ett stort behov av gemensam strategi på olika nivåer för att dels ta höjd för en lång period av smittspridning, dels för att ta fram en gemensam målbild för när och hur samhället kan återgå till det ”normala” efter pandemin.

Samlad bedömning – liv och hälsa

 • Svenska kyrkan har en viss oro avseende maxgränsen på 8 personer inför påsken som är kyrkans största helg. De rapporterar även att behoven av stödjande samtal och behov av ekonomiskt stöd har ökat.
 • Media rapporterar att gymnasieskolan uppmärksammat att den psykiska ohälsan har ökat bland elever de senaste månaderna, gällande oro för studieresultat och undervisning på plats/distans. Även inställda fritidsaktiviteter påverkar måendet.
 • Idrotts-, sim- och ishallar hålls stängda tillsvidare för allmänheten.

Samlad bedömning – Samhällets funktionalitet

 • Region Gotland rapporterar att dispens är klart för ett flygbolag, vilket säkrar transportfrågan gällande biologiska prover/produkter fram till mitten juli.
 • Region Gotland ser över hur kommande studentavslutning kan komma att utföras beroende på gällande restriktioner.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Visby Centrum planerar för en take-away vecka med ett tjugotal restauranger under påsken. Region Gotland har beslutat om ett femte stödpaket. Stödet riktar sig till näringslivet och verksamheter inom kultur- och fritidssektorn.
 • Färre sommarjobb är utannonserade än tidigare år.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 5300 personer (omkring 9 procent) fler i länet vecka 11 än de som räknas som fastboende. Resandet under vecka 10 minskade med 13 procent i jämförelse med 2020. Bokningsläget framåt är 16 procent lägre, jämfört med samma period ett normalår (2019).

Samlad bedömning- Förtroende

 • Inför våren och sommaren finns det en risk för polarisering gällande bland annat rekommendationer efter vaccination och resande till och från länet.

Efterlevnadsuppdraget

 • Efterlevnad av restriktioner bedöms som hög gällande verksamheters och handelsplatsers kapacitet att anpassa lokaler och butiker. Allmänhetens efterlevnad av restriktioner bedöms som lägre. Aktörer rapporterar under vecka 10 att viljan att följa rekommendationer tycks minska hos allmänheten och aktörernas bedömning av allmänhetens efterlevnad är att den varierar från hög till medel.
 • Visby Centrum fortsätter informera om nya riktlinjer, bland annat via flygblad om handla-ensam-rekommendationen.
 • Användandet av munskydd i kollektivtrafiken är fortsatt lågt. Region Gotland planerar att ha ”munskyddsvärdar” vid Visby busstation under två dagar vid rusningstrafik, för att uppmuntra till användning av munskydd.
 • Resandet under vecka 10 minskade med 13 procent i jämförelse med 2020.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • Länsstyrelsen har kontrollerat gym, handelsplatser och serviceinrättningar. Vilka ställen som kontrolleras baseras i första hand på en bedömning av risk för smitta och trängsel och täcker in flera olika typer av verksamheter.
 • Objektlistan uppdateras för tillsyn med de verksamheter som tillkommit i begränsningsförordningen.
 • Dialog har förts med smittskyddsläkare för att rikta tillsyn mot riskverksamheter. Bland annat har tillsyn riktats mer mot sportanläggningar med anledning av sportlovsveckorna, samt mot verksamheter som kan bli mer besökta under påsk.

Kontakt