Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen beviljar dispenser vid Sudersand

Länsstyrelsen har beslutat att godkänna delar av de dispenser som har sökts av verksamheten Sudersannas vid Sudersand på Fårö. Dispenser för bodar förlängs och ett inhägnat sittplatsområde tillåts under säsong, liksom en glasskiosk.

Här svarar länsrådet Peter Molin på frågor om skälen och bakgrunden till besluten.

Vilket beslut har fattats?

– Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddet under perioden 15 maj till 30 september under tre år 2021 – 2023. Dispensen gäller en serveringsbod, en sittplatsbod, en glasskiosk, samt en inhägnad avsedd för sittplatser.

Är detta i enlighet med vad ägaren sökt dispens för?

– Större delen av den ja. Dock hade ägaren sökt dispens redan från 15 april. Detta medges ej. En del av konstruktionen kring inhägnaden vid sittplatserna ville ägaren lämna på åretrunt-basis. Detta medges inte heller. Mellan 1 oktober och 14 maj ska området vara helt fritt från fasta konstruktioner och annan utrustning som tillhör verksamheten.

– De tider på dygnet då alkoholservering inte sker ska inhägnaden av serveringsområdet tas bort. Glasskiosken får inte heller placeras i direkt anslutning till den nedfart mot stranden som många strandbesökare väljer. Detta för att strandbesökare inte automatiskt ska ledas in i en restaurang- och kioskverksamhet.

Vem har fattat beslutet?

Beslutet har fattats av länsrådet efter beredning av handläggare, jurist, ledningsgrupp och länsledning.

På vilka grunder medges dispenserna?

– För att få dispens från strandskyddet behövs ett särskilt skäl. I det här fallet är det särskilda skälet att dispensen behövs för att utvidga en pågående verksamhet som redan har en permanent dispens. Och att den utvidgningen inte kan genomföras utanför strandskyddat område.

– Vidare har en helhetsbedömning för strandsträckan gjorts. Det finns inga andra verksamheter med permanenta strandskyddsdispenser på Sudersand som skulle kunna tänkas utvidgas på liknande sätt. Den yta som restaurangen tar upp av hela Sudersands-stranden är mycket liten och begränsad i tid under året. Länsstyrelsen bedömer därför inte att den motverkar syftet med strandskyddet, utan allmänheten har en fortsatt god tillgång till stranden. Dispensen är tidsbegränsad på tre år och den medger inga permanenta förändringar av platsen.

Kan beslutet överklagas?

Beslutet kan överklagas av Naturvårdsverket inom tre veckor från att det fattats.

Kommer länsstyrelsen nu att godkänna alla dispenser för tillfälliga serveringsbodar och inhägnader inom strandskyddat område?

– Nej. Varje fall är unikt och bedöms utifrån förutsättningarna på platsen. Gotlands stränder är en viktig gemensam tillgång och dispenser medges bara med största försiktighet.

Bakgrund

Verksamheten vid Sudersand på Fårö har under flera år bedrivit servering sommartid (15 juni – 31augusti). 2001 gav dåvarande Gotlands kommun ägaren permanent dispens för en serveringsbod, sedan 2017 har ägaren även haft dispens för en sittplatsbod, den senare dispensen gäller fram till 2023 och är beslutad av länsstyrelsen. Därutöver har även en glasskiosk stått uppställd och ett serveringsområde med sittplatser hägnats in. De två sistnämnda åtgärderna har saknat dispens.

Verksamheten förelades av länsstyrelsen att ta bort de delar av verksamheten som saknade dispens sommaren 2020, men fick ha dem kvar säsongen ut. En ansökan om dispens lämnades in 28 augusti 2020.

Dispensen beviljas såtillvida att ovanstående verksamhet får bedrivas inom det angivna strandskyddsområdet under perioden 15 maj till 30 september. Dispensen gäller i tre år. Fram till och med säsongen 2023.

Historik

  • Tidigt 1970-tal (före strandskyddets införande 1975): Uthyrning av badbåtar startade på stranden nedanför nuvarande Sudersannas.
  • 1978 startade Fårö Windsurfingskola kurser och uthyrning av vindsurfingbrädor i samma område.
  • Tidigt 1990-tal utökades windsurfingverksamheten med en kiosk med försäljning av glass, korv och hamburgare. Det är oklart om det fanns någon dispens för denna kiosk.
  • 2001 söktes strandskyddsdispens för en större kiosk/serveringsbod (som en ersättare för den första kiosken). Gotlands kommun som då hanterade strandskyddsdispenser, gav dispens för boden.
  • November 2016 söks dispens för ytterligare en bod. Det handlar om en sittplatsbod om 12 kvadratmeter som är till för att kunna erbjuda sittplatser inomhus vilket är en förutsättning för det alkoholtillstånd som verksamheten då fått av Region Gotland. Dispens ges med det särskilda skälet att det är en utökning av en befintlig verksamhet som inte kan ske utanför strandskyddet.
  • Oktober 2018 ansöker verksamhetsutövaren om en ny dispens. Dispens för sittplatsboden ges under fem år för en utökad tid på året, 1 juni -30 september. Även i detta beslut anges att boden inte har någon tomtplats.
  • Sommaren 2020 uppmärksammas länsstyrelsen på att verksamheten är betydligt mer omfattande än vad dispenserna medger. Länsstyrelsen förelägger verksamhetsutövaren att ta bort alla avspärrningar i form av rep, samt all form av möblemang såsom stolar, bord, parasoll, och växter senast 1 oktober 2020.
  • Augusti 2020. Verksamhetsutövaren söker tillfällig strandskyddsdispens för serveringsboden så att den kan stå kvar över evenemanget Fårönatta. Länsstyrelsen medger dispens till den 30 september under året 2020.
  • Augusti 2020. Verksamhetsutövaren skickar in dispensansökan för hela verksamheten. Länsstyrelsen påbörjar handläggningen och det kommer in ytterligare kompletteringar.
  • Handläggaren bereder ärendet och beslut om dispens fattas den 4 mars 2021.

Kontakt