Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 23 februari klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 22 februari hade Gotland 2 675 bekräftade fall. Ingen person i smittsam fas vårdades på sjukhus. Sedan pandemins början har 44 personer avlidit på Gotland.
 • Region Gotland meddelar att under vecka 7 genomfördes 1 281 vaccinationer i länet. Sedan vaccinationerna startade har 7 721 vaccintioner gjorts av 5 391 individer. 2 422 personer är färdigvaccinerade.
 • Enligt rapport av efterlevnadsuppdraget samt tillsyn på gym och handelsplatser under vecka 7 bedöms efterlevnaden som hög, med undantag för bruket av munskydd i kollektivtrafiken, där användandet minskat ytterligare de senaste veckorna.
 • Röda korset rapporterar om oro hos äldre över att vaccinationerna går långsamt. Organisationen noterar också att många äldre inom Röda korset inte varit fysiskt aktiva på närmare ett år. De har inte heller kunnat delta i de sociala sammanhang de är vana vid.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotland samverkar med kyrkan, Gotlands idrottsförbund, Rädda barnen och Röda korset kring stöd för isolerade personer.

Samverkansbehov

 • Fortsatt behov av gemensam kommunkation kopplad till vaccination, för att nå ut med korrekt information till alla målgrupper.

Samlad bedömning – liv och hälsa

 • Flera aktörer rapporterar oro för ensamkommande unga. Gruppen är särskilt utsatt när det gäller risk för försämrad ekonomi, psykisk ohälsa och utanförskap med negativa konsekvenser på individ- och samhällsnivå.
 • SPF seniorerna rapporterar att det finns en generell oro inför tredje vågen. Ensamhet och isolering är som svårast för ensamboende äldre. Eftersom det kan finnas svårigheter med att använda digitala lösningar finns en oro för att förlora medlemmar när aktiviteter uteblir.
 • Röda korset rapporterar en stor oro hos äldre över att vaccinationerna går långsamt. Det som i början av året gav en stor hoppfullhet (innan
  vaccinationsstart) har gått över i frustration. Det uppfattas som svårt att sålla information om vad som gäller lokalt. Många äldre inom röda korset har inte varit fysiskt aktiva på över ett år, inte heller fått delta i de sociala sammanhang de är vana vid. Det finns en risk för ett stort tapp av frivilliga.
 • Idrotts-, sim- och ishallar för allmänheten hålls fortsatt stängda, i dagsläget till och med 7/3.

Samlad bedömning - Samhällets funktionalitet

 • Under vecka 7 hade Region Gotland problem med sin hemsida (gotland.se), vilket medförde tillgänglighetsproblem.
 • Beslutet om distansundervisning för högstadierna har förlängts och gäller just nu till och med vecka 11.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Antalet sidvisningar på länsstyrelsens besöksmålssidor (reservat, kulturhistoriska besöksplatser och friluftssidorna) har mer än fördubblats under 2020
  jämfört med 2019. Sidan för Klintkustleden, en längre vandringsled som invigdes av H.K.H. Kronprinsessan Victoria 2018, har visats 10 970 gånger under 2020,
  vilket gör den till den mest besökta sidan på hela länsstyrelsens webbplats efter startsidan.
 • Visby Centrum och Gotlands förenade besöksnäring har skickat en skrivelse till Regeringskansliet/socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten samt Sveriges
  Kommuner och Regioner gällande olika tolkning av lagen för utrymning av lokaler, kopplad till alkoholförbudet efter klockan 20:00.
 • Enligt Destination Gotland beräknas cirka 5 500 (omkring 9 procent) personer fler vistas i länet vecka 8 än de som räknas som fastboende. Resandet under vecka 7 minskade med 48 procent jämfört med samma vecka 2020. Bokningsläget framåt är 25 procent lägre, jämfört med samma period 2020.

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • Efterlevnaden av restriktionerna bedöms som hög med undantag för användandet av munskydd i kollektivtrafiken, som har minskat ytterligare. Under vecka 7 bedömdes användandet vara cirka 25 procent. Den samlade bedömningen baseras på information som framkommit vid samverkansforum.
 • Generellt rör sig relativt få människor ute i Visby.

Lägesbild – Storskalig vaccination

 • Under vecka 7 har 1 281 vaccinationer genomförts. Merparten har varit dos 2 till personer med hemtjänst och personer 80 år och äldre och personal i fas 1. Ett antal dos 1 har även givits till framförallt personer med LSS-insatser eller assistansersättning. Totalt har nu 7 721 vaccinationer genomförts i länet till 5 391 individer. Totalt 2 422 individer är färdigvaccinerade.
 • Det kan finnas vissa felkällor i dessa data. Eftersom företagshälsovårdens vaccinationer inte registreras i samma journalsystem som övriga vaccinationer har Region Gotland inte samma kontroll på antalet dos 1 och dos 2. Täckningsgrader i gruppen 80 år och äldre är nu 67 procent, medan 22 procent av personer i gruppen 80 år och äldre är färdigvaccinerade. I gruppen 70 år och äldre har 29 procent fått minst en dos covid-19-vaccin. Även om fasen omfattar personer från 65 år så följer regeringen upp regionerna på andelen vaccinerade personer i åldern 70 år och äldre. För denna grupp är målet att 80 procent ska vara vaccinerade senast 30 april, förutatt att vaccin levereras i den omfattning som krävs för att klara målet.
 • Denna vecka planeras för omkring 2 000 vaccinationer. Region Gotland fortsätter då att ge dos 2 till personer med hemtjänst och personer 80 år och äldre, liksom dos 2 till personal i fas 1. Region Gotland fortsätter också vaccination av personer med LSS-insatser och assistansersättning. Vidare öppnas telefonbokningen för vård- och omsorgspersonal i fas 2, där vaccination beräknas starta vecka 9. Region Gotland har under den gångna veckan fortsatt förberedelserna för vaccinationer på en idrottsarena i Visby.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • Länsstyrelsen har kontrollerat handelsplatser, gym- och sportanläggningar med fokus på att det är sportlovsveckor. Kontrollen har varit egeninitierad där länsstyrelsen har valt ut en blandning av gym och handelsplatser.
Kontakt