Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 16 februari klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 15 februari hade Gotland 2 659 bekräftade fall. Ingen person i smittsam fas vårdas på sjukhus. Sedan pandemins början har 44 personer avlidit på Gotland. 10 procent av de positiva proverna testas för de muterade versionerna av viruset, hittills har inget fall av de muterade viruset konstaterats i länet.
 • Region Gotland meddelar att andelen positiva prover under vecka 5 var 3,8 procent.
 • Totalt har 6 440 vaccinationer genomförts på Gotland, ca 1 300 av dessa är dos 2. Det innebär att ca 5 100 personer har fått första dosen vaccin.
 • Enligt rapport av efterlevnadsuppdraget vecka 6 bedöms efterlevnaden som hög, med undantag för användandet av munskydd i kollektivtrafiken.
 • Enligt utförd tillsyn vecka 6 (Länsstyrelsens tillsynsuppdrag) på gym, handelsplatser efterlever verksamhetsutövarna lagstiftningen på en hög nivå.
 • I restaurang- och cafébranschen är läget ansträngt, men förhoppningar finns inför senvår, sommar och höst. Under tiden tvingas många företag att låna pengar för att undvika konkurs.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Veckovis samordning kring smittspridning och tillsyn sker med polisen och Region Gotland samt smittskyddsläkaren.
 • Länsstryrelsen i samverkan med Naturvårdsverket, rederiet och bokningen har fattat beslut om att ställa in alla turistturer till Gotska Sandön under 2021.
 • Region Gotland fortsätter sitt arbete kring säkerställande av transporter gällande biologiska prover och produkter.
 • Länsstyrelsen kommer att erbjuda ISF-aktörer att delta på Myndigheten för samhällskydd och beredskaps föreläsning om desinformation kopplat till vaccinering.

Samverkansbehov

 • Fortsatt behov av samverkan på kommunal/regional /länsnivå för att bedöma läget i länet.
 • Behov av kommunkationsinsater för sporlovet och kommande högtider.
 • Fortsatt behov av gemensam kommunkation kopplat till vaccination.

Samlad bedömning – liv och hälsa

 • Studenthälsan på Uppsala universitet campus Gotland rapporterar att det är fler studenter nu än tidigare som upplever bekymmer med ensamhet, framförallt för de studenter som flyttat till Gotland.
 • Den 15 februari öppnar ungdomsgårdarna upp sin verksamhet för årskurs 7-9, med ett maxantal besökare på tio personer. Online-verksamheten fortsätter parallellt.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Färre öppna restauranger och caféer än på många år under den här tiden på året. Flera planerar att hålla stängt så länge nuvarande restriktioner gäller.
 • Enligt Arbetsförmedlingens statistik är 279 personer (12/2) varslade i länet sedan i mars 2020.
 • Enligt Tillväxtverket har 1969 personer i länet beviljats korttidsarbete (15/2). Av dessa har Tillväxtverket hittills stämt av att 1963 personer har omfattats av korttidsarbete i minst tre månader.Statistik för januari visar att arbetslöshet på Gotland är på 7,4%. Det är totalt 320 fler än januari 2020. För riket är siffran: 8,8%. Ungdomsarbetslösheten ligger på 12,8% jämfört med 2020 då den var 9,7%. För riket är siffran 11,8%.
 • Enligt Destination Gotland var det cirka 5 000 (ca 8 procent) personer fler i länet vecka 6 än de som räknas som fastboende. Resandet under vecka 6 minskade med 45 procent jämfört med samma vecka 2020.

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • Efterlevnad av restriktioner bedöms som hög. Bedömningen baseras i stort på den information som framkommit vid samverkansforum.
 • Efterlevnad av att använda munskydd i kollektivtrafik är låg, ca 30-35 procent uppskattas använda munskydd i kollektivtrafiken under vecka 5 och 6.

Efterlevnadsuppdraget - vidtagna åtgärder

 • Region Gotland erbjuder ”lovskola” under sportlovet för vissa årskurser.

Lägesbild – Storskalig vaccination

 • Under vecka 6 har 510 vaccinationer genomförts. Merparten har varit dos 1 till äldre personer: personer med hemtjänst och personer 80 år och äldre. Omkring 170 doser är dos 2 till personal i fas 1, medarbetare på särskilda boenden, i hemtjänst och hemsjukvård.
 • Enligt Folkhälsomyndighetens rapport har 1 028 personer 65 år eller äldre med hemtjänst vaccinerats på Gotland. Enligt Region Gotlands egen inventering finns 1 140 individer med mer omfattande hemtjänst på Gotland, vilket betyder att hittills omkring 90% fått minst en dos. I gruppen 80 år och äldre har 65% fått minst en dos.
 • Kommande veckan, vecka 7, ska de personer med hemtjänst och hemsjukvård som under vecka 3 fick dos 1, få dos 2. Totalt handlardet om drygt 700 personer. Vidare ska fler av medarbetarna i fas 1 få dos 2. Därtill påbörjar vårdcentralerna vaccination av personer med LSS-insatser och assistansersättning. Totalt kommer upp till 1 300 vaccinationer att göras.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • Dialog har förts med smittskyddsläkare för att rikta tillsyn mot riskverksamheter. Tillsynen kommer riktas mer mot sportanläggningar med anledning av sportlovsveckorna.

Kontakt