Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 9 februari klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 1 februari hade Gotland 2 634 bekräftade fall. fyra personer vårdades på sjukhus på grund av coronavirusinfektion, ingen av dem var i behov av intensivvård. Sedan pandemins början har 43 personer avlidit på Gotland.
 • Region Gotland meddelar att vaccinering för covid-19 fortgår, men med viss fördröjning på grund försenade leveranser.
 • Enligt rapport av efterlevnadsuppdraget vecka 5 bedöms efterlevnaden som hög.
 • Enligt utförd tillsyn vecka 5 (Länsstyrelsens tillsynsuppdrag) på gym, handelsplatser och serviceplats (banker) efterlever verksamhetsutövarna lagstiftningen på en hög nivå.
 • Swedavia rapporterar att det finns en risk att det inte kommer gå några flyg till och från Gotland under två dagar i samband med påskhelgen.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotland har öppnat ett informationsnummer om bokningsläget och tillgången till vaccin.
 • Region Gotland har tagit fram en rutin för hur restdoser av vaccin ska distribueras, för att vaccinering ska kunna fortgå enligt prioriteringsordning.
 • Länsstyrelsernas kampanj ”Konstiga tider, konstiga vanor” lanseras vecka 6. Kampanjen har unga vuxna som målgrupp.

Samlad bedömning – Samhällets funktionalitet

 • Utifrån ändrade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten öppnas från och med 6 februari föreningsledd verksamhet i Region Gotlands anläggningar för barn födda 2002 och yngre, såvida det sker på ett smittsäkert sätt. Det nuvarande beslutet om stängda idrotts-, sim- och ishallar för allmänheten gäller till och med 21/2.
 • Ungdomsgårdar är stängda men verksamhet bedrivs online.
 • IF Metall rapporterar att det blir problem för yrkesutbildningar då praktik skjuts upp eller ställs in.
 • Flera aktörer lyfter det digitala utanförskapet för vissa grupper, som ett problemområde när möjligheten att ta del av samhällsservice genom besök är starkt begränsad i nuläget.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Gotland har lågsäsong under jan-feb, men aktörer rapporterar om att verksamheter har färre besökare, att det är färre turister samt fler stängda verksamheter än det normala för årstiden.
 • Enligt Arbetsförmedlingens statistik är 279 personer (5/2) varslade i länet sedan i mars 2020.
 • Enligt Tillväxtverket har 1968 personer i länet beviljats korttidsarbete (8/2). Av dessa har Tillväxtverket hittills stämt av att 1954 personer har omfattats av korttidsarbete i minst tre månader.
 • Enligt Destination Gotland var det cirka 4 700 personer fler i länet vecka 5 än de som räknas som fastboende. Resandet under vecka 5 minskade med 33% jämfört med samma vecka 2020. Bokningsläget för vecka 6 är 36 % lägre, jämfört med samma period 2020.

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • Efterlevnad av restriktioner bedöms som hög. Rapportering från Regionens livsmedelstillsyn, Länsstyrelsens tillsynsuppdrag, Swedavia, Destination Gotland och näringslivet stöder bedömningen att efterlevnaden är hög.
 • Gotland har lågsäsong under jan-feb, men aktörer rapporterar om att verksamheter har färre besökare, att det är färre turister samt fler stängda verksamheter än det normala för årstiden.
 • Större matvarubutiker har uppmanat kunder att handla mer utspritt under dagen vilket haft en märkbar effekt och bedömningen är att trängseln har minskat. E-handeln har fortsatt att öka.

Lägesbild – Storskalig vaccination

 • Vaccination i Fas 1 är sitt slutskede. Samtliga på särskilda boenden på Gotland har vaccinerats med båda doserna, därtill har personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt personal i dessa verksamheter vaccinerats med minst en dos.
 • Det kan finnas enstaka individer som ännu inte har vaccinerats och vaccination av dessa kommer att ske så snart det finns tillgång till vaccin.
 • Totalt har fram till och med 7 februari 5930 vaccinationer genomförts, varav cirka 1100 är dos 2.
 • Vaccinationstakten kommer vara något lägre den kommande veckan. I och med leverans av mer vaccin, ökar antalet vaccinationer under efterföljande veckor.
 • Det finns ett stort behov av kommunikation gällande vaccinationer.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • Länsstyrelsen har fortsatt bedrivit tillsyn på gym och handelsplatser och serviceplatser (banker).
 • Verksamhetsutövarna efterlever lagstiftningen på en hög nivå.

Kontakt