Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regionala planer för olika smittspridningsscenarier

Samtliga länsstyrelser har tagit fram nya regionala planer för olika scenarier av spridningen av covid-19. Länsstyrelsen i Halland har haft i uppdrag att sammanställa dessa planer till en nationell plan, vilken lämnades över till Regeringskansliet den 31 januari. Länsstyrelserna kommer fortsatt vara ett nav för regional och lokal samordning för att minska smittspridningen i samhället. Det kommer att ta tid innan pandemin är över.

Insatser inom länsstyrelsernas ansvarsområden

Länsstyrelserna ska fortsatt följa hur rekommendationerna efterlevs och utföra tillsyn enligt Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Vi ska även stödja andra verksamheter med exempelvis fördelning av skyddsutrustning och stötta planeringen av vaccinationer. Dessutom ska vi bidra till en tydlig kommunikation för att minska smittspridningen.

Det kommer att vara viktigt att fortsätta leverera lägesbilder och säkerställa att samhällsviktig verksamhet fungerar. Med hjälp av en kontinuitetsplan kan vi också lättare hantera parallella händelser, exempelvis om en storm eller stora översvämningar inträffar samtidigt som vi hanterar pandemin. Detta gör vi genom en aktiv samverkan med både regionala och nationella verksamheter.

Viktigt med samverkan och gemensam planering

Länsstyrelserna bedömer att vi har god beredskap för att bidra till minskad smittspridning av covid-19.


-Det är viktigt att fortsätta utveckla både nationella samordningsformer samt länsstyrelsernas gemensamma arbete för att öka krishanteringsförmågan ytterligare, säger Kicki Scheller, försvarsdirektör i Gotlands län. Vi ser att länsstyrelsens arbete behöver vara flexibelt för att kunna svara upp mot de framtida utmaningar som pandemin medför, särskilt med tanke på det ökade besökstryck Gotland står inför vårens långhelger och sommarsäsong. Vi måste kunna hantera flera olika händelser samtidigt.

Förslag till Folkhälsomyndigheten

Efter sammanställningar från länsstyrelsernas arbete föreslår vi att Folkhälsomyndigheten får uppdraget att beskriva potentiella händelseutvecklingar på både kort och lång sikt. Detta, utifrån de troligaste och farligaste scenarierna. Det arbetet ska fortsättningsvis ligga till grund för lokala, regionala och centrala verksamheters enskilda och gemensamma planering för att minska smittspridningen i samhället.

Kontakt