Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 2 februari klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 1 februari hade Gotland 2 615 bekräftade fall. Sex personer vårdades på sjukhus på grund av coronavirusinfektion, en person var i behov av intensivvård. Sedan pandemins början har 43 personer avlidit på Gotland.
 • Andelen positiva prover under vecka 4 var 5,5 % vilket är en minskning jämfört med föregående vecka. Det är ett relativt lågt tryck på provtagningen.
 • Vaccinering för Covid-19 pågår enligt plan. Tillfälliga vaccinationsmottagningar förbereds i större skala.
 • Länsstyrelsens tillsyn av gym och handelsplatser samt Region Gotlands tillsyn av restauranger visar att verksamhetsutövarna efterlever lagstiftningen på en hög nivå.
 • Efterlevnaden av råd och restriktioner i övrigt bedöms som hög.
 • Swedavia rapporterar att det finns en risk att det inte kommer gå några flyg till och från Gotland under tre dagar i samband med påskhelgen.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotland och Röda Korset har ingått ett samarbetsavtal, där Röda Korset blir huvudman för bemanningen av vaccinationsvärdar från flera civila aktörer. Tillfälliga vaccinationsmottagningar förbereds, bland annat på en idrottsarena i Visby. Region Gotland omprioriterar interna resurser för att hantera vaccinationsinsatser.
 • Länsstyrelsen genomförde under vecka 4 tillsynsbesök på handelsplatser och gym.
 • Näringslivet på Gotland kommer tillsammans med Region Gotland att ta fram en ny kampanj, Gotland behöver dig – Tillsammans tar vi ansvar!
 • Länsstyrelsen har bjudit in till möte med polisen och Region Gotland om samordning kring tillsynen.

Samlad bedömning – Samhällets funktionalitet

 • Region Gotland omprioriterar interna resurser för att hantera vaccinationsinsatser. Detta innebär att andra verksamheter och projekt kan komma att prioriteras ned.
 • Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen rapporterar betydande påverkan.
 • Swedavia rapporterar att nuvarande trafikläge uppgår till 10% av den trafik som drivs under ett normalår och beläggningsgraden på planen är cirka 30%.
 • Uppsala Universitet Campus Gotland uttrycker oro över möjligheten att anordna högskoleprovet i mars då förutsättningarna snabbt kan ändras.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Flera restauranger och hotell höll helt stängt i januari och planerar att hålla stängt en längre tid jämfört med 2020.
 • Enligt Destination Gotland beräknades det vara cirka 4 700 personer fler i länet vecka 4 än de som räknas som fastboende. Resandet under vecka 4 minskade med 41% jämfört med samma vecka 2020. Bokningsläget för vecka 5 är 33 % lägre, jämfört med samma period 2020.

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • Efterlevnad av restriktioner bedöms som hög. Rapportering från Regionens tillsyn av restauranger, Länsstyrelsens tillsynsuppdrag, Swedavia, Destination Gotland och näringslivet stöder bedömningen att efterlevnaden är hög.

Lägesbild – Storskalig vaccination

 • Under vecka 4 genomfördes 2 084 vaccinationer. Av dessa var 300 vaccinationer dos 2 på SÄBO, 245 vaccinationer av personal (fas 1), merparten av resterande 1 539 vaccinationer har genomförts på vårdcentral (personer med hemtjänst, hemsjukvård, personer 80 år och äldre) men några vaccinationer har också gjorts i hemmet hos våra mest sköra äldre.
  Totalt sedan starten har nu 4 422 vaccinationer genomförts.
 • Den kommande veckan kommer den personal som vaccinerades under vecka 2 att få dos 2.
 • Tillfälliga vaccinationsmottagningar förbereds, bland annat på en idrottsarena i Visby.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • Länsstyrelsen har fortsatt bedrivit tillsyn på gym och handelsplatser.
 • Verksamhetsutövarna efterlever lagstiftningen på en hög nivå.

Kontakt