Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västers myr – nytt naturreservat i Boge

Majvivor på på blekefält.

Majvivor på på blekefält. Foto: Elina Ambjörnsson

Gotland har fått ett nytt naturreservat. Den 26 januari beslutades att Västers myr i Boge ska inrättas som naturreservat. Reservatet, som består av rikkärr och gammal betad skog, ska nu restaureras och åter hävdas efter en lång tids igenväxning.

– Reservatet är den sista kvarvarande delen av vad som fram till slutet av 1800-talet var ett större våtmarkskomplex. Trots att reservatet idag är starkt påverkat av dikningen i området samt har stått under igenväxning under lång tid så finns fortfarande mycket höga naturvärden kvar, berättar Elina Ambjörnsson, Naturskyddshandläggare på länsstyrelsen.

Med rätt restaureringsåtgärder och skötsel ska områdets biologiska värden förbättras. En stor del av området består av en naturtyp som kallas rikkärr. Rikkärr är en typ av myr som är rik på mineraler, främst kalcium, och är relativt näringsfattig. På grund av dessa förhållanden har rikkärr en specialiserad och artrik flora.

Det nyinrättade reservatet ligger i Boge socken längs med och öster om Vikeån (Västers kanal) och söder om väg 147. Rikkärrsmiljön är inte den enda värdefulla naturmiljön i Västers myr. Skogen är gammal och varierande och bär tydliga spår av bete.

Skogsekosystemet är artrikt vilket bland annat märks på att det finns 26 olika marksvampar, varav 19 är rödlistade. Bland annat finns de skyddsvärda violgubbe, vit taggsvamp, svartgrön spindling och gulsträngad fagerspindling.

– Att skydda och sköta den här typen av miljöer är avgörande för att bevara vår biologiska mångfald här på Gotland. Åtgärden görs för att uppfylla regeringens antagna strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt våra internationella åtaganden inom EU och konventionen om biologisk mångfald, säger Elina Ambjörnsson.

Kontakt