Plötslig ishalka i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 26 januari klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 25 januari hade Gotland 2 585 bekräftade fall. Fem personer vårdades på sjukhus på grund av coronavirusinfektion, ingen person var i behov av intensivvård. Sedan pandemins början har 41 personer avlidit på Gotland.
 • Under vecka 3 fick de första personerna vaccindos två.
 • Många arbetsplatser har förlängt hemarbete för de anställda som kan arbeta hemma. I och med införandet av den tillfälliga covid-19-lagen har många aktörer anpassat sina verksamheter ytterligare.
 • Slutsatsen efter den första veckans tillsyn är att verksamhetsutövarnas efterlevnad av den tillfälliga covid-19-lagen ligger på en hög nivå.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotland öppnar för föreningsledd verksamhet för barn och ungdomar i regionens lokaler, efter ändring i Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
 • Biblioteken öppnar igen 26 januari. Det nuvarande beslutet om stängda sim- och ishallar för allmänheten gäller till och med 7 februari.
 • Region Gotland bedriver distansundervisning vid två av länets högstadieskolor fram till sportlovet. Årskurserna turas om att arbeta på plats respektive på distans.
 • Region Gotland har fattat beslut om kostnadsfri sjukresa i samband med vaccination för alla personer med hemtjänst eller LSS-insats.
 • Länsstyrelsen har under vecka 3 fattat nya inriktningsbeslut externt och internt. Detta innefattar bland annat fortsatt hemarbete inom organisationen till och med 30 juni 2021.
 • Länsstyrelsen har tagit fram förslag på insatser kopplade till smittspridningsscenarier enligt regeringsuppdrag.
 • Länsstyrelsen genomförde under vecka 3 flera tillsynsbesök samt har deltagit i digitalt möte med besöksnäringen.

Samlad bedömning – Samhällets funktionalitet

 • Taxiverksamhet i länet bedrivs inte efter klockan 01.00 på vardagar och 02.30 på helger, vilket exempelvis kan påverka möjligheten att transportera sig till och från sjukhuset.
 • Swedavia rapporterar att beläggningsgraden på flygplanen är cirka 30 procent.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Arbetsförmedlingens statistik har 279 personer (22 januari) i länet varslats sedan i mars 2020. Enligt Tillväxtverket har 1 961 personer i länet beviljats korttidsarbete (25 januari).
 • Enligt Destination Gotland befinner sig omkring 6 300 personer fler i länet under vecka 3, än de som räknas som fast boende. Resandet under vecka 3 var cirka 43 procent lägre jämfört med motsvarande vecka förra året. Bokningsläget för vecka 4 är 42 procent lägre än motsvarande vecka i fjol.

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • Bedömningen från rapporterande aktörer och verksamheter är att många är noga med att följa de rekommendationer och lagkrav som finns.
 • Många arbetsplatser har förlängt hemarbete för de anställda som kan arbeta hemma.
 • Näringslivsorganisationer (Visby centrum) har under veckan haft ett stort fokus på att informera verksamheter om covid-19-lagen.
 • Många verksamheter har begränsat sina öppettider.

Lägesbild – Storskalig vaccination

 • Under vecka 3 gjordes 1 130 vaccinationer. Av dessa gjordes 225 på särskilda boenden där boende fick sin andra dos, närmare 195 vaccinationer av personal och 710 vaccinationer på vårdcentral där hemtjänstens brukare och hemsjukvårdens patienter fick möjlighet att boka tid.
 • Under vecka 4 genomförs mellan 1 800 och 2 000 vaccinationer (dos 1 och 2).
 • Viljan att vaccinera sig är generellt god.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • Under vecka 3, den första veckan för tillsynen, gjordes kontroll på plats hos 16 verksamhetsutövare (handelsplatser och gym) i Visby, Slite och Hemse. Mindre avvikelser har förekommit, exempelvis dokumentation av hur beräkning av 10 kvadratmeter per person har gått till samt upplysning om maxantal för ett avgränsat utrymme i en butik.
 • De verksamhetsutövare som har haft brister har rättat till dem direkt efter
  information/rådgivning från länsstyrelsen.
 • De verksamhetsutövare som har en branschorganisation bakom sig har genom dessa fått mer information och stöd jämfört med verksamheter som inte har det.
 • Generellt ser det bra ut utifrån de verksamheter som länsstyrelsen i Gotlands län har gjort tillsyn vid under vecka 3. Verksamhetsutövarna efterlever lagstiftningen på en hög nivå.

Kontakt