Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Havdhem mjölk AB, Gotlands kommun

Havdhem mjölk AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Bolaget avser att utöka befintlig mjölkproduktion på fastigheterna Havdhem Sigters 2:2 och Havdhem Anningåkre 1:7, Gotlands kommun.

Ansökan omfattar djurhållning med 700 djurenheter. Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt ansökan består miljöpåverkan från verksamheten bland annat av utsläpp till luft.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66 i Stockholm och hos Länsstyrelsen Gotland, Visborgsallén 4 i Visby.

Eventuellt yttrande ska ha kommit in senast den 25 februari 2021 till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Eller via e-post: stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 60861-2020.

Kontakt