Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen tar fram en strategi för vindkraft och örn

Foto av ett vindkraftverk.

Länsstyrelsen har i uppdrag både att främja vindkraft och att skydda örnar, två uppdrag som ofta tenderar att kollidera med varandra. Nu tas en strategi för vindkraft och örn fram på Gotland, en strategi som förhoppningsvis ska kunna bidra till ökad kunskap och helhetssyn och som ska kunna fungera som vägledning vid vindkraftsexploatering.

Gotland har av regeringen fått i uppdrag att gå före övriga landet i omställningen till ett hållbart energisystem. Vindkraften står redan idag för huvudparten av elproduktionen i länet, och behöver byggas ut ytterligare om de energi- och klimatpolitiska målen ska kunna uppnås.

Samtidigt är Gotland Sveriges örntätaste län. Både kungsörn och havsörn är utpekade som särskilt skyddsvärda i EU:s gemensamma fågeldirektiv, vilket innebär att medlemsländerna har ett ansvar att bevara deras livsmiljöer och fortplantningsområden.

– På Gotland ligger örnreviren nästan kant i kant. Vindkraftverk får inte uppföras för nära örnbon, inom viktiga flygstråk för örn eller där det finns ett rikt fågelliv överlag. Förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraft på Gotland är därför kantad av särskilda regionala utmaningar, säger Mimmi Skog, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

För att hitta ett sätt att hantera konflikter som kan uppstå mellan dessa två intressen har länsstyrelsen nu tagit fram ett förslag till strategi för vindkraft och örn i länet. Strategin kommer i veckan att skickas ut på en bred remiss till såväl andra myndigheter som till intresseorganisationer, och inte minst till vindkraftsforskare och representanter för vindkraftsbranschen.

– Strategin kommer, när den är färdig och beslutad, att ligga till grund för länsstyrelsens yttranden och bedömningar i ärenden som rör vindkraftsetablering. Det är därför viktigt att alla frågor kopplade till vindkraft och örn belyses redan nu och att alla parter får en möjlighet att lyfta fram det som är viktigt för dem, säger Mimmi Skog.

Remissvaren ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 29 mars. Den färdiga strategin väntas vara beslutad och klar i slutet av juni 2021.

Kontakt