Plötslig ishalka i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 12 januari klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 11 januari hade Gotland 2 449 bekräftade fall. 10 personer vårdades på sjukhus, varav två på intensivvårdsavdelningen. 36 personer har avlidit. Det är fortsatt en utbredd smittspridning i länet, men med en möjlig tendens till avmattning. Smitta är konstaterad på ett äldreboende.
 • Enligt Destination Gotland befinner sig omkring 6 100 personer fler i länet under vecka 2, jämfört med motsvarande vecka i fjol.
 • Hittills har 504 personer vaccinerats på äldreboendena. Under vecka 2 kommer även prioriterade personalgrupper (äldreomsorg, hemsjukvård och vissa grupper på lasarettet) att vaccineras, både inom Region Gotland och vid privata vårdgivare.
 • Fler restauranger och hotell håller stängt under januari, jämfört med 2020.

Samverkansbehov

 • Fortsatt behov av samordnad kommunikation mellan länsstyrelsen, Region Gotland och polisen.
 • Behov av samverkan mellan tillsynsmyndigheter (länsstyrelsen, Region Gotland och polisen) för att tydliggöra respektive myndighets tillsynsområde.
 • Ett ökat behov av gemensam och tydlig kommunikation samt tydliggörande av vad som gäller för lag och förordning, föreskrifter och allmänna råd med avseende på covid-19.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotland sänkte 7 januari sjukvårdens beredskapsnivå från förstärkningsläge till stabsläge, samt införde 12 januari distansundervisning på två av Visbys största högstadieskolor, växelvis för årskurs 8 och 9.
 • Länsstyrelsen samverkar med flera aktörer samt genomför intern planering efter införandet av ny pandemilagstiftning.

Samlad bedömning – Samhällets funktionalitet

 • Socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen rapporterar under vecka 2 betydande till måttlig påverkan – främst beroende på höga sjuktal bland personalen. Det är även högt tryck främst på IVA (intensivvårdsavdelningen) och IMA (särskild vårdavdelning för covidpatienter).

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Förväntat fortsatt negativa konsekvenser för redan ansträngda företag bland annat inom besöksnäringen, detaljhandeln, möten och evenemang.
 • Enligt Arbetsförmedlingens statistik har 279 personer (8 januari) i länet varslats sedan i mars. Enligt Tillväxtverket har 1 932 personer i länet beviljats korttidsarbete (11 januari). Av dessa har Tillväxtverket hittills stämt av att 1 900 personer har omfattats av korttidsarbete i minst tre månader.
 • Enligt Destination Gotland var resandet under vecka 1 närmare tre procent lägre jämfört med motsvarande vecka förra året. Bokningsläget för januari är cirka 40 procent lägre jämfört med januari 2020.
  Enligt Swedavia minskade resandet med flyg under december med 84 procent jämfört med 2019.

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • Bergkvara buss (kollektivtrafik och skolskjutsar) uppskattar att ungefär 8
  av 10 personer använde munskydd i kollektivtrafiken under torsdagen och fredagen, vecka 1.
 • Flera aktörer rapporterar att det är få besökare i butikerna i centrala
  Visby. Flera butiker, restauranger och kaféer har minskat sina öppettider
  och vissa håller stängt på söndagar. Fler restauranger och hotell planerar att hålla stängt i januari, jämfört med samma månad 2020.

Lägesbild – Storskalig vaccination

 • Hittills har 504 personer vaccinerats på äldreboendena.
 • Avonova börjar vaccinera medarbetare inom omsorgen under tisdagen 12 januari.
 • Beslut har fattats om att även prioritera personal inom IVA och IMA.
 • Från och med onsdag kommer hemtjänstens brukare att kunna boka tid för vaccinering.

Kontakt