Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Samverkan

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 22 december klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 21 december hade Gotland 2054 bekräftade fall av covid-19. Sjutton personer vårdas på sjukhus, två personer vårdas på IVA, totalt 23 avlidna. Det är fortsatt utbredd smittspridning i länet. Smitta har konstaterats på fem äldreboenden.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det under vecka 52 vara cirka 10 procent (5 200 personer) fler i länet, än de som räknas som fast boende, jämfört med motsvarande vecka 2019. Bokningsläget för resor vecka 52 är cirka 47 procent lägre än motsvarande vecka 2019.
 • Enligt efterlevnadsrapporten vecka 51 är bedömningen, från merparten av rappoterande aktörer och verksamheter, att de lokala allmänna råden har givit en positiv effekt. De har bidragit till en ökad medvetenhet på bland annat arbetsplatser. Fortsatt hög smittspridning trots rapporter om hög efterlevnad.
 •  Under perioden 24 december till 6 januari sker ingen flygtrafik till och från Gotland under sex av dagarna, samt endast enstaka turer övriga dagar.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Simhallar, idrottsanläggningar, ishallar, bibliotek, kulturskolan samt caféer och gym som drivs i kommunal regi hålls stängda till och med 24 januari.

Samverkansbehov

 • Behov av ökad tydlighet efter fredagens presskonferens med regeringen och Folkhälsomyndigheten gällande restriktioner för bland annat mellandagsrean och begränsningar av antalet kunder i butiker.
 • Region Gotland har framfört önskemål att det i samband med vaccinationsstart öppnas ett nationellt telefonnummer för medborgare med frågor om vaccin.

Samlad bedömning - Liv och hälsa

 • Svenska kyrkan rapporterar att behovet av stödsamtal är fortsatt högt och att det märks ett ökat behov (jämfört med tidigare år) av ekonomiskt stöd inför julhelgen. Julhelgen är en av kyrkans stora helger med många gudstjänster och normalt många besökare. I år blir det en annorlunda jul, men pastoraten/församlingarna kommer att erbjuda fler gudstjänster än vanligt (med max åtta deltagare) för att erbjuda fler möjlighet att delta.

Samlad bedömning - Samhällets funktionalitet

 • Under perioden 24 december till 6 januari sker ingen flygtrafik till och från Gotland under sex av dagarna, samt endast enstaka turer övriga dagar.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Restriktioner för bland annat mellandagsrean och begränsningar av antalet kunder i butiker.
 • Enligt Arbetsförmedlingens statistik är 279 personer (18 december) varslade i länet sedan i mars. Enligt Tillväxtverket har 1932 personer i länet beviljats korttidsarbete (21 december). Av dessa har Tillväxtverket hittills stämt av att 1874 personer har omfattats av korttidsarbete i minst tre månader. Arbetslösheten i riket ligger på 8,7 procent och 11,8 procent för ungdomar. Motsvarande siffror för Gotland är 6,8 procent (5,9 procent november 2019) respektive 10,5 procent för ungdomar (9,3 procent november 2019).
  Arbetslöshetssiffrorna ligger ganska konstanta eller har till och med sjunkit något under hösten.

Lägesbild - storskalig testning

 • Kommande helgdagar minskar kapaciteten under röda dagar.

Lägesbild - storskalig vaccination

 • I nuläget bedömer Region Gotland sig klara av all vaccinering utifrån den målbild som staten och SKR beskrivit i sin överenskommelse om vaccinering. Planering pågår och fortskrider i högt tempo. De första doserna kan komma redan under helgen, och planering pågår för att tillvarata dessa. Osäkerhet finns i övriga vacciners leveransdatum (när och antal).

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • Efterlevnad av lokala allmänna råd och föreskrifter bedöms som hög.
 • En viss trängsel vid vissa tider i affärerna under julhandeln oroar, men bedömningen är ändå att det inte är i någon större omfattning. Enligt Polisen, utifrån vad de kommer i kontakt med, är bedömningen att efterlevnaden sköts förhållandevis bra. De upplever dock emellanåt problematik kring ”motorburen ungdom” som samlas i större grupper.

Efterlevnadsuppdraget – vidtagna åtgärder

 • Många myndigheter både rekryterar och introducerar ny personal digitalt.
 • De flesta pastorat/församlingar har i år valt att dela ut presentkort istället för fysiska matkassar. Lucia firades i digital form. Julhelgen är kyrkans stora helger med många gudstjänster och normalt många besökare. Pastoraten/församlingarna kommer att erbjuda flera gudstjänster på plats, men med högst åtta personer för att erbjuda fler möjlighet att delta.

Efterlevnadsuppdraget – behov av åtgärder

 • Flera myndigheter lyfter problematiken kring att personal arbetar
  hemifrån och att det är svårt att säkerställa en god arbetsmiljö.

Kontakt