Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Samverkan

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 15 december klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 14 december hade Gotland 1855 bekräftade fall av covid-19. Elva personer vårdas på sjukhus, en person vårdas på IVA, totalt 21 avlidna. Det är fortsatt utbredd smittspridning i länet. Smitta har konstaterats på två äldreboenden. Av de som testades under vecka 50, testade 19,7 % positivt.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det under vecka 51 vara cirka 10 % (5 900 personer) fler i länet, än de som räknas som fast boende, jämfört med samma vecka 2019. Bokningsläget inför julen är cirka 40 procent lägre än 2019.
 • Enligt efterlevnadsrapporten vecka 50 är bedömningen, från merparten av rappoterande aktöerer, att de lokala allmänna råden har givit en positiv effekt. De har bidragit till en ökad medvetenhet på bland annat arbetsplatser. Fortsatt hög smittspridning trots rapporter om hög efterlevnad.
 • Uppsala Universitet Campus Gotland kommer i största möjliga mån ha digital undervisning till den 22 mars 2021.
 • Regeringen har beslutat att ytterligare förlänga den temporära allmänna trafikplikten för ett antal flyglinjer till och från Gotland. Förlägningen gäller från den 1 januari till den 30 juni 2021.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotland har fattat nytt beslut om att badhus, is- och idrottshallar fortsätter vara stängda för allmänheten. Biblitoeket kommer att hålla öppet men med begränsad service. Beslutet gäller till den 14 januari.
 • Länsteatern, Gotlandsmusiken och Gotlands Museum pausar verksamheten tillsvidare.
 • Region Gotland har infört ny rutin för bokning av PCR-test för prioriterad grupp inom sammhällsviktig verksamhet.
 • Region Gotland har tagit fram en vaccinationsplanering för Covid-19.
 • Länsstyrelsen tar enligt regeringsbeslut fram förslag på insater kopplat till smittspridningsscenarier.

Samverkansbehov

 • Samverkansbehov på kommunal/regional och länsnivå för att bedöma påverkan efter införande av de nya nationella allmänna råden samt lokala föreskrifter.

Samlad bedömning - Liv och hälsa

 • Röda korset rapporterar om ett ökat antal människor som söker sig till deras mötesplatser, som mår dåligt psykiskt och är oroliga. De upplever att många söker sig till deras verksamhet för att få svar på vad som gäller.

Samlad bedömning - Samhällets funktionalitet

 • Socialförvaltningen, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen rapporterar under vecka 50 betydande till måttlig påverkan och inom vissa verksamheter ansträngt läge, men läget bedöms som hanterbart.
 • Det pågår en omfallsplanering gällande flygtrafiken. I dagsläget finns dagar under de kommande storhelgerna utan flygtrafik till och från Gotland.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Införande av nya nationella allmänna råd från och med 14 december kommer påverka redan ansträngda företag inom besöksnäringen, detaljhandeln, möten och evenemang.
 • Enligt Arbetsförmedlingens statistik är 279 personer (14 december) varslade i länet sedan i mars. Enligt Tillväxtverket har 1921 personer i länet beviljats korttidsarbete (13 december). Av dessa har Tillväxtverket hittills stämt av att 1869 personer har omfattats av korttidsarbete i minst tre månader.

Lägesbild - storskalig testning

 • Region Gotland har i dag avtal med Karolinska universitetslaboratoriet om 1700 PCR-prover per vecka och kan testa 350 per vecka PCR-prover i eget laboratorie, vilket för närvarande täcker behovet.
 • Länsstyrelsen har varit strategiskt stöd när det gäller urval av prioriterade grupper inom samhällsviktig verksamhet.

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • Efterlevnad av lokala allmänna råd och föreskrifter bedöms som hög.
 • Många verksamheter och arbetsplatser försöker ställa om för att bidra till god efterlevnad.

Efterlevnadsuppdraget – vidtagna åtgärder

 • Flera näringsidkare inom handel jobbar tillsammans för att tillhandahålla digitala lösningar och hemleveranser
 • Årsmöten inom många verksamheter genomförs digitalt. Flera idrottsföreningar och aktörer inom kultur har anpassat, pausat eller ställt in verksamheter

Efterlevnadsuppdraget – behov av åtgärder

 • Fortsatt behov av gemensam och tydlig kommunikation, särskilt kring
  skillnader mellan de lokala allmänna råden och föreskrifter och de
  nationella allmänna råden som gäller från den den 14 december.

Kontakt