Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Samverkan

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 24 november klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 23 november hade Gotland 1 072 bekräftade fall av Covid-19. Det är femte veckan med en omfattande ökning av antalet positiva fall. 17 personer vårdas på sjukhus varav två på intensivvårdsavdelningen. Åtta avlidna totalt. Smitta är konstaterad på fyra äldreboenden (SÄBO). Det är hög sjukfrånvaro inom vården.
 • Länsstyrelsen har beslutat om införande av lokala föreskrifter som begränsar antalet deltagare till max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som gäller från och med 24 november och tills vidare.
 • Destination Gotland rapporterar att bokningsläget vecka 46 har mer än halverats om man jämför med 2019. Enligt Destination Gotland beräknas det vara ca 6 500 fler personer i länet vecka 48 jämfört med samma vecka 2019. Det innebär att Gotlands befolkning är cirka 10 % fler än vad som normalt räknas som fast boende i länet. Detta tillskott har varit mer eller mindre konstant sedan i våras.
 • Mediarapporterar att hemtjänsten är drabbad av hög sjukfrånvaro, både inom privat och kommunal regi.
 • Polisen rapporterar att de nya restriktionerna, om att ingen alkohol får serveras efter klockan 22, har hörsammats och efterföljts väl under den första helgen.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotland har genomfört en kampanj för att rekrytera vård- och omsorgspersonal.
 • Region Gotland inför till viss del distansundervisning på gymnasieskolan enligt veckoschema.
 • Region Gotland informerar om att flera kommunala nämnder sammanträder digitalt.

Samlad bedömning - Liv och hälsa

 • Det är femte veckan med en omfattande ökning av antalet positiva fall. Under vecka 47 var snittet i länet 560 bekräftat smittade per 100 000 invånare under en tvåveckorsperiod, det nationella genomsnittet var 481.
 • Felaktigt provtagningsmaterial kan ha medfört felaktiga provsvar i länet.
 • Region Gotland informerar om att vårdplatsläget är bra, men i stort sett fullt på infektionsavdelningen med enbart Covid-patienter. Eskaleringsplaner finns och kan med kort varsel verkställas. Sjukfrånvaron hög både i primärvård och inom specialistvård. Planerade operationer bedrivs i så stor omfattning som möjligt, men sjukfrånvaron påverkar. Materialtillgången är för närvarande god utifrån nuläget även om behoven ökat markant (antal smittade och vårdade).
 • Arbete pågår för att säkerställa flygtransporterna för prover som ska analyseras på fastlandet.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Visby centrum (samarbets- och intresseorganisation mellan företagare) ser ett minskat besöksantal och en direkt nedgång i försäljningen med anledning av införandet av de lokala allmänna råden. Med anledning av ökad smittspridning i samhället ställer Visby centrum in torghandeln i Visby under adventshelgerna.
 • Almedalsveckan 2021 ska genomföras, huvudarrangörsgruppen har, i samråd med Region Gotland, beslutat att nästa års Almedalsvecka ska genomföras, med fokus på digitala evenemang.
 • Enligt Tillväxtverket har 1 882 personer i länet beviljats korttidsarbete (23/11). Av dessa har Tillväxtverket hittills stämt av att 1 822 personer har omfattats av korttidsarbete i minst tre månader.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara ca 6 500 fler personer i länet vecka 48 jämfört med samma vecka 2019. Det innebär att Gotlands befolkning i dagsläget är cirka 10 % fler än vad som normalt räknas som fast boende i länet.

Lägesbild storskalig testning

 • Stort tryck på PCR-provtagningarna och arbete med kapacitetsökning pågår (analys, öppettider med mera). Det gäller både folkbokförda på ön samt tillresta. Särskild rutin finns för de som saknar personnummer.
 • Åldern för egenprovtagning har sänkts till 16 år. Utökad kapacitet att provta barn från 6 års ålder.
 • Serologiska provtagningar startade vecka 39 för personal inom slutenvården (INF, Akuten och IVA) och är tillfälligt pausade.
 • Positivt testade under vecka 46 ca 12,4 %.
 • Långa svarstider från Karolinska universitetslaboratoriet för PCR-prover samt kapacitetstak för PCR-prover.
 • Region Gotland har samverkan med Länsstyrelsen avseende provtagning av samhällskritiska funktioner.

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • I nuläget bedöms efterlevnaden som fortsatt medel till hög baserat på den information som inkommit till länsstyrelsen under vecka 47, efter att lokala allmänna råd och föreskrifter har införts i Gotlands län från och med 12 november.
 • Arbetsplatser/arbetsplatsträffar, privatafester, musikarrangemang och hemmet är exempel på platser som smittskyddsläkaren har identifierat som platser för smittspridning.
 • Bedömningen från merparten av rapporterande aktörerna och verksamheter för den aktuella veckan är att de lokala allmänna råden har givit en positiv effekt sedan införandet. De har bidragit till en ökad medvetenhet på arbetsplatserna. Flertalet aktörer anger att de har ställt om och vidtagit åtgärder inom respektive arbetsplats. I de verksamheter där personal kan arbeta hemifrån gör man det. I de fall det finns behov av att personal är på plats har olika anpassningar gjorts och medarbetare sprids ut för att hålla avstånd.
 • Efterföljsamheten bedöms som stor i butikerna i centrala Visby. Det upplevs som att allmänheten hörsammat innebörden av det försämrade läget. Det finns en stor förståelse hos butiksägare med flera, men också stor oro för de negativa konsekvenserna för intäkterna. Flera butiker vittnar om ett 90 % tapp jämfört med veckan innan.
 • Rapportering om att allmänheten inte alltid tar sitt personliga ansvar och håller avstånd har inkommit.
 • Polisen rapporterar att de nya restriktionerna om att ingen alkohol får serveras efter klockan 22.00 hörsammats och efterföljts väl under den första helgen.
 • Länsstyrelsen i Gotlands län arbetar fortsatt med att analysera vilka aktörer som ska ingå i informationsinhämtning för att bättre kunna följa efterlevnaden av nationella och lokala allmänna råd samt föreskrifter.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara ca 6 500 personer fler i länet vecka 47 jämfört med samma vecka 2019. Bokningsläget vecka 47 har mer än halverats om man jämför med 2019. Resandet under vecka 47 minskade med 48 % jämfört med samma vecka 2019.
 • Swedavia rapporterar att antalet flygavgångar har halverat ochförväntas sjunka ännu mer denna vecka. Antalet passagerare har varit sjunkande senaste veckorna och var vecka 47 -80 % jämfört med samma vecka föregående år. Flygbolaget Amapola slutar att flyga mellan Visby och Bromma efter den 20 december. Air Leap pausar sin flyglinje Visby-Arlanda från den 16 november.

Efterlevnadsuppdraget - vidtagna åtgärder

 • Efter införda lokala allmänna råd och föreskrifter har samtliga rapporterande aktörer vidtagit ytterligare åtgärder för att minska smittspridning. Majoriteten av aktörerna har reserestriktioner inom den egna verksamheten. Möten, konferenser och utbildningar sker digitalt eller är inställda. Region Gotland har tagit fram en FAQ till chefer gällande fysiska möten och hur många man kan vara i samma rum.
 • Gymnasieskolan har övergått till delvis digital undervisning.

Kontakt