Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 17 november klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 16 november hade Gotland 899 bekräftade fall av Covid-19. Det är en fortsatt allvarlig ökning av antalet fall med 236 bekräftade fall under vecka 46. 14 personer vårdas på vårdavdelning. Åtta avlidna totalt. Smitta är konstaterad på tre äldreboenden (SÄBO). Sjukvården har aktiverat lokal särskild sjukvårdsledning (L-SSL) och har gått upp i stabsläge.
 • Det finns en ökad efterfrågan på PCR-testning, kapaciteten är inte tillräcklig. Region Gotland vädjar till allmänheten att endast provta vid symtom.
 • Folkhälsomyndigheten har beslutat om införande av lokala allmänna råd för Gotlands län. Råden gäller från och med den 12 november till den 10 december.
 • Länsstyrelsen har den 13 november beslutat att införa lokala föreskrifter som begränsar antalet deltagare till max 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Föreskrifterna gäller till den 10 december.
 • Destination Gotland rapporterar att bokningsläget framåt har halverats. Resandet under vecka 46 minskade med 35 % jämfört med samma vecka 2019.

Samverkansbehov

 • Det finns ett ökat behov av samverkan på kommunal/regional/länsnivå för att bedöma påverkan efter införande av lokala allmänna råd, lokala föreskrifter samt kopplingen till nationella riktlinjer.
 • Fortsatt stort behov av samordnad kommunikation mellan Länsstyrelsen och Region Gotland då det är en utmaning att kommunicera de beslutade lokala allmänna råden samt de lokala föreskrifterna.
 • Arbetsgivare behöver tydliggöra hur de ska begränsa smittspridningen utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Länsstyrelsen har hållit en regional samverkanskonferens med cirka 60 aktörer gällande information om lokala allmänna råd samt lokala förskrifter.
 • Region Gotland har utökat smittspårningskapaciteten, infört besöksförbud på Visby lasarett stängt badhus, is- och idrottshallar för allmänheten.
 • Länsteatern, Gotlandsmusiken och Gotlands Museum pausar verksamheten till 10 december.
 • Biblioteken kommer att hålla öppet men med begränsad service.
 • RF-SISU har genomfört ett informationsmöte med idrottsföreningarna angående allmänna råd och föreskrifter. Flera idrottsföreningar har anpassat och i vissa fall pausat verksamheter för att minska risken för smittspridning.
 • Enligt media så ställer pensionärsföreningar in aktiviteter och möten. Även studiecirklar ställs in.
 • Länsstyrelsen ser över samverkansstruktur i länet med anledning av ökad smittspridning och efter införandet av lokala allmänna råd och föreskrifter.

Samlad bedömning - Liv och hälsa

Det är nu fjärde veckan med en omfattande ökning av antalet positiva fall på Gotland. Under vecka 46 rapporterades 236 fall. I länet är snittet 560 bekräftat smittade per 100 000 invånare under en tvåveckorsperiod, nationella genomsnittet är 481.

Region Gotland rapporterar att materialläget är ok även om behoven ökat markant.

Införandet av lokala allmänna råd och föreskrifter bedöms bidra till en lägre och mer kontrollerad smittspridning.

Samlad bedömning - Samhällets funktionalitet

Socialförvaltningen, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Hälso-och sjukvårdsförvaltningen rapporterar måttlig påverkan och inom vissa verksamheter ansträngt läge. Övriga förvaltningar inom Region Gotland rapporterar låg påverkan.

Omfallsplanering pågår kring flygtransporter av biologiska prover. Air Leap stoppar sin linje mellan Visby och Arlanda från och med 16 november. Flygbolaget Amapola lägger ner turerna till och från Gotland den 20 december.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

Införandet av allmänna råd och föreskrifter kommer att ytterligare påverka redan ansträngda företag inom besöksnäringen, detaljhandeln, möten och evenemang. Flera aktörer har redan valt att pausa verksamheten fram till 10 december. Stor osäkerhet finns inför besökshelger och julhandel.

Enligt Arbetsförmedlingens statistik är 279 personer (13/11) varslade i länet sedan i mars. Det är cirka 300 personer fler inskrivna i höst än förra hösten. Enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik (till och med oktober) var arbetslösheten i länet 6,7% (i oktober 2019 var den 5,8%), för ungdomar är arbetslösheten 10,5% (i oktober 2019 var den 8,9%). Motsvarande siffror för riksgenomsnittet är 8,8%, för ungdomar 12,1%.

Enligt Tillväxtverket har 1876 personer i länet beviljats korttidsarbete (13/11). 1811 personer har omfattats av korttidsarbete i minst tre månader.

Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 6500 fler personer i länet vecka 47 jämfört med samma vecka 2019. Destination Gotland rapporterar att bokningsläget framåt har halverats. Resandet under vecka 46 minskade med 35% jämfört med samma vecka 2019.

Swedavia rapporterar att antalet avgångar just nu är minus 50% men förväntas sjunka ännu mer denna vecka.

Lägesbild storskalig testning

Serologiska provtagningar startade vecka 39 för personal inom slutenvården (INF, Akuten och IVA) och är tillfälligt pausade.

Andelen positivt testade under vecka 45 var 13,6%.

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

Efterlevnaden har under en längre period bedömts som medel till hög i länet. Trots bedömd hög efterlevnad av rekommendationer har smittspridningen ökat kraftigt de senaste fyra veckorna. Länsstyrelsen Gotlands bedömning är att efterlevnadsuppdraget i nuläget inte är ett tillräckligt kraftfullt verktyg för att förebygga smittspridning.

Länsstyrelsen i Gotlands län har från och med den 13 november infört lokala föreskrifter gällande allmänna och offentliga sammankomster där antalet deltagare begränsas till max 50 personer. Folkhälsomyndigheten har den 12 november infört skärpta lokala allmänna råd gällande verksamhetsutövares, arbetsgivares och det personliga ansvaret för att minska smittspridningen. De lokala föreskrifterna och lokala allmänna råden gäller fram till den 10 december. I och med de nya allmänna råden arbetar Länsstyrelsen i Gotlands län med att uppdatera vilka aktörer som ska ingå i informationsinhämtning rörande efterlevnadsuppdraget.

Media har rapporterat om ökad smittspridning hos barn och unga under 18 år efter höstlovet.

Efterlevnadsuppdraget - vidtagna åtgärder

RF-SISU har genomfört ett informationsmöte med idrottsföreningarna angående allmänna råd och föreskrifter. Flera idrottsföreningar har anpassat och i vissa fall pausat verksamheter för att minska risken för smittspridning.

Media rapporterar fortsatt att flera aktörer inom kultur, idrott och andra evenemang har ställt in planerade aktiviteter. Enligt media så ställer pensionärsföreningar in aktiviteter och möten. Även studiecirklar ställs in.
Region Gotland stänger badhus, is- och idrottshallar för allmänheten.
Länsteatern, Gotlandsmusiken och Gotlands Museum pausar verksamheten till den 10 december. Biblioteken kommer att hålla öppet men med begränsad service.

Efterlevnadsuppdraget - goda exempel

Under veckan har Gotland pride genomförts på ett coronanpassat sätt med digitala och fysiska programpunkter i litet format med begränsat antal deltagare.

Efterlevnadsuppdraget - behov av åtgärder

Arbetsgivare behöver tydliggöra hur de ska begränsa smittspridningen utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Kontakt