Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Minskade klimatutsläpp från regionanställdas resor

En elbil som laddas

Allt färre anställda vid Region Gotland tar bilen till jobbet och allt fler cyklar. Utsläppen av koldioxid per person har därför minskat med 25 procent på fem år. Det visar en resvaneundersökning som genomförts bland regionens personal.

Undersökningen genomfördes i juni 2020 inom projektet Hållbara transporter som drivs av Länsstyrelsen i Gotlands län i samverkan med Region Gotland. Eftersom regionen är den enskilt största arbetsgivaren i länet är det särskilt intressant att titta på hur de anställda där reser. Enkäten var utformad så att medarbetarna ombads beskriva sin normala resandesituation innan tiden för covid-19. Region Gotland genomförde på egen hand liknande undersökningar 2012 och 2015.

De minskade utsläppen beror till stor del på att färre reser till jobbet med bil och att resorna under arbetstid minskat, både med bil och flyg. Andra orsaker handlar om mer fossilfria bränslen i fordonen och att cyklandet ökat sedan elcykeln gjort sitt intåg. De regionanställda släpper i genomsnitt ut 25 procent mindre koldioxid under sina resor till och från, samt i, arbetet.

– Även om utsläppen minskat så finns det fortfarande stor potential för förbättringar. Ett exempel är att regionen kan komma längre när det gäller resfria möten, ett annat exempel är att vanebilister som kör kortare sträckor kan förändra hela eller delar av sitt pendlande, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Arbete för hållbart resande

Resvaneundersökningen gjordes inom ramen för projektet Hållbara transporter som ska verka för ett mer hållbart resande och med att få fram förslag på hur resvanor kan förbättras.

– Resvanor har betydande påverkan på klimatet och klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna vi på länsstyrelsen arbetar med. Därför känns det roligt att se att en positiv utveckling skett på området, även om det finns en hel del kvar att göra. Det här projektet arbetar på bred front och jag hoppas att det ska bidra till att Gotland blir en föregångare vad gäller transporter och resande, säger landshövding Anders Flanking.

Inom projektet erbjuds även andra arbetsgivare att göra kostnadsfria resvaneundersökningar.

– Förutom resvaneundersökningar erbjuder vi också uppföljande workshops med personalen, för att hitta vägar att få resandet mer klimatsmart, säger Emelie Waktel, reserådgivare på Region Gotland inom projektet Hållbara transporter.

Kontakta Region Gotlands reserådgivare för att få veta mer:
Emelie Waktel, E-post: emelie.waktel@gotland.se
Anna Bäckstäde, E-post: anna.backstade@gotland.se

Projektet Hållbara transporter

Projektet Hållbara transporter finansieras främst av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt Regionen Gotlands medel för regional tillväxt. Syftet med satsningen är att bidra till uppfyllandet av Sveriges 2030-mål, att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent. I projektet ingår bland annat att genomföra informationsinsatser riktade till både utförare och beställare av transporter, att organisera erfarenhetsutbyte mellan aktörer och att bidra till en mer hållbar arbetspendling.

Kontakt