Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fonnsänget är Gotlands senaste naturreservat

Två träd i ett änge.

Fonnsänget är det senast tillkomna naturreservatet på Gotland. Beslut fattades 9 november 2020.

Gotland har fått ett nytt naturreservat. Den 9 november beslutades att Fonnsänget i Väte ska inrättas som naturreservat. Änget är ett kyrkoreservat som har skötts med traditionella metoder under lång tid.

– Det som är unikt med Fonnsänget är att vegetationen är så starkt präglad av den historiska skötseln både med slåtter och bete. Sådan här ängsmark har minskat drastiskt sedan 1800-talet och kan komma att försvinna helt om den inte sköts, säger Sebastian Bolander, Naturskyddshandläggare på länsstyrelsen.

Det nyinrättade naturreservatet Fonnsänget ligger i Väte, mitt emellan Visby och Hemse, lättillgängligt beläget utmed väg 142. Reservatet utgörs av två delområden och har skyddsvärda naturmiljöer av typen ädellövskog och trädklädd betesmark. Det är främst naturvärdena kopplade till lövängen som gör att området nu skyddas, där den traditionella skötseln har gynnat flera sällsynta arter.

– Här finns gamla träd i form av ek, ask och hassel och gott om död ved som gynnar den biologiska mångfalden. Till exempel finns det ädellav och almlav, likväl som pälsticka, slöjröksvamp och oxtungsvamp, säger Sebastian Bolander.

Kontakt