Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 10 november klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 9 november hade Gotland 662 bekräftade fall av covid-19. Ökningen är allvarlig med 184 nya fall under vecka 45. Nio personer vårdas på vårdavdelning. I helgen inträffade det första dödsfallet i covid-19 i länet sedan i maj månad.
 • Efterfrågan på PCR-testning ökar och kapaciteten är ej tillräcklig. Sjukvården (RSSL) har gått upp i stabsläge.
 • Det finns begränsningar i smittspårningskapaciteten. Smittspårning indikerar att en tredjedel av positiva fall har koppling till arbetsplatser, en tredjedel till sociala sammanhang och en tredjedel till annat, vilket stämmer överens med vad som rapporteras nationellt.
 • Region Gotland rapporterar att det i år finns ett stort intresse för vaccination mot säsongsinfluensa och att många har bokat tid.
 • Enligt Destination Gotland har bokningstrycket minskat med den ökade smittspridningen. Kampanjer för att locka besökare under advent och jul har pausats.
 • Media rapporterar att flera idrottsföreningar pausar verksamhet på grund av ökad smittspridning.

Samverkansbehov

 • Ökat behov av samverkan på kommunal/regional/länsnivå för att bedöma påverkan samt införa åtgärder (näringsliv, myndigheter, föreningslivet, samhällsviktig verksamhet, frivilliga organisationer och Svenska kyrkan).
 • Stort behov av samordnad kommunikation med Region Gotland.
 • Aktörer efterlyser gemensam kommunikation riktad till barn och ungdomar.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotlands regionala sjukvårdsledning (RSSL) är i stabsläge (5/11).
 • Region Gotland rekryterar för att utöka smittspårningskapaciteten.
 • Region Gotland skalar upp kapaciteten för PCR-testning.
 • Region Gotland genomförde en pressträff 6/11 med anledning av tilltagande smittspridning, där även länsstyrelsen och Destination Gotland deltog.
 • Region Gotland uppmanar till att inte besöka inlagda på lasarettet, det finns dock inget besöksförbud.
 • Flera aktörer inom samhällsviktig verksamhet har infört striktare restriktioner i de egna organisationerna exempelvis gällande hemarbete och medverkan i externa möten.
 • Aktörer inom kultur, idrott och andra evenemang har ställt in ett flertal aktiviteter.
 • Förberedelser för eventuellt införande av lokala allmänna råd och lokala föreskrifter pågår.

Samlad bedömning - Liv och hälsa

Ökningen av antalet fall är allvarlig. Trycket på sjukvården ökar. Under vecka 45 ökade antalet inlagda från en till tio personer inom slutenvården. Belastningen på sjukvården kan komma att öka ytterligare. Kapaciteten på PCR-testning är ej tillräcklig.

Samlad bedömning - Samhällets funktionalitet

Samtliga förvaltningar inom Region Gotland rapporterar liten till måttlig påverkan. Enheter inom förskola, skola och gymnasium har rapporterat om konstaterat smittade och då främst personal. Brist på vikarier.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Arbetsförmedlingens statistik är 279 personer (6/11) varslade i länet sedan i mars.
 • Enligt Tillväxtverket har 1872 personer i länet beviljats korttidsarbete (6/11). Av dessa har Tillväxtverket hittills stämt av att 1742 personer har omfattats av korttidsarbete i minst tre månader.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 6600 fler personer i länet vecka 46 jämfört med samma vecka 2019.

Lägesbild storskalig testning

 • Stort tryck på PCR-provtagningarna och arbete med kapacitetsökning pågår (analys, öppettider och så vidare).
 • Andelen positivt testade under vecka 37-39 var cirka 0,7 procent, och under vecka 45 cirka 15,7 procent.

Efterlevnadsuppdraget

 • Efterlevnaden bedöms som medel till hög. Generellt behöver människor bli bättre på att hålla avstånd medan verksamheter är bra på att informera och erbjuda möjlighet till god handhygien. Oro rapporteras över att människor deltar i sociala sammankomster, fester etc. Observationer av att barn och ungdomar i stor utsträckning inte håller avstånd har också inkommit.
 • I samband med tillsynsbesök har noterats trängsel i butiker samt generellt försämrad vilja att följa riktlinjerna, särskilt gällande att hålla avstånd.
 • Tallink Silja har ställt in de två första (av totalt fyra) planerade kryssningsanlöpen till Visby under november/december.
 • Aktörer har tryckt på vikten av utökad och gemensam kommunikation i rådande läge. En samlad kommunikativ insats med inriktning att få barn och ungdomar att förstå allvaret efterfrågas, liksom en uppmaning till arbetsgivare att vara tydligare med hur det ska fungera på arbetsplatsen för att smittspridning ska undvikas.

Goda exempel på vidtagna åtgärder

 • Flera restauranger har i år valt att avstå från att anordna julbord och erbjuder istället julinspirerade menyer. Av de restauranger som ändå kommer att erbjuda julbord har de flesta valt att satsa på bordsservering istället för den traditionella buffén. Ett fåtal restauranger i länet, främst på landsbygden, planerar i nuläget att erbjuda traditionellt julbord. Försiktighetsåtgärder som planeras kopplat till traditionellt julbord är att sprida ut buffén på flera bord och att ha trängselvakter som ska säkerställa att gästerna håller avstånd.


Kontakt