Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förlängning för unikt projekt om totalförsvaret

Det militära och det civila försvaret bildar tillsammans totalförsvaret.

Pilotprojektet där Gotland tar fram en modell för ett modernt totalförsvar förlängs med ett år. Det har regeringen beslutat.

Projektet, mer känt som utvecklingssatsningen, skulle löpa över tre år och ta slut vid årsskiftet 2020/2021. Men på grund av covid-19 har arbetet fördröjts, eftersom all planerad verksamhet inte kunnat genomföras. Länsstyrelsen i Gotlands län samt Gotlands regemente kontaktade därför regeringen i början av sommaren och bad om en förlängning av projektet.

Regeringen fattade nyligen beslut om att utvecklingssatsningen ska förlängas med ett år, till sista december 2021.

– Beskedet är mycket glädjande eftersom länsstyrelsen sedan tidigt i våras behövt omprioritera både personal och arbetstid för att kraftsamla kring hanteringen av pandemin, samtidigt som övningar fått ställa in. Vi har kommit en bit på väg, men vi ska åstadkomma mer inom ramen för projektet, säger Peter Molin, länsråd vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Samtidigt fortsätter arbetet med att bekämpa den pågående pandemin.

Även Försvarsmakten välkomnar beskedet:

– I det osäkra omvärldsläge vi befinner oss är Sveriges politiska ledning tydlig med att vi behöver ett starkare försvar. I den återuppbyggnaden är alla delar av totalförsvaret viktiga, säger Mattias Ardin, chef för Gotlands regemente.

Regeringen konstaterar i sitt beslut att en förlängning av uppdraget till sista december 2021 gör att den ursprungliga utvecklingsplanen kan fullföljas och slutföras.

– Man har på Gotland arbetat väldigt mycket med dessa frågor över hela det breda fältet på ett mycket förtjänstfullt sätt. Detta är ett inspirationsprojekt för övriga landet, säger Peter Hultqvist (S), försvarsminister.

I sitt beslut skriver regeringen att Försvarsmaktens kostnader för verksamheten under nästa år får uppgå till högst två miljoner kronor. Länsstyrelsens kostnader får uppgå till högst åtta miljoner kronor, och får även användas för andra aktörers kostnader inom ramen för genomförande av projektet.


Bakgrund:
Regeringen beslutade 18 december 2017 att ge Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län i uppdrag att i nära dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och i samverkan med andra berörda aktörer genomföra ett projekt om samverkan och organisation inom totalförsvaret i Gotlands län, under åren 2018–2020.

I beslutet konstaterade regeringen bland annat att projektet delvis kan komma att tjäna som förebild vid uppbyggnaden av strukturer för totalförsvarets aktörer i andra delar av landet mer långsiktigt, trots särskilda förhållanden i Gotlands län.

Kontakt