Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 13 oktober klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

  • Den 12 oktober hade Gotland 366 bekräftade fall av covid-19. Ingen smittad vårdades på sjukhus. Under de senaste två veckorna har antalet smittade personer ökat på Gotland. Smitta har konstaterats på ett äldreboende. Flera fall av klustersmitta med koppling till privata fester och arbetsplatser har också konstaterats.
  • Den 8 oktober började Region Gotland att provta barn från sex års ålder för pågående infektion. 1,9 procent av PCR-testerna i länet är positiva jämfört med 0,4 procent veckorna 35–38. Färre personer testas då Region Gotland har slutat screena personer inför operation.
  • Vissa apotek i länet erbjuder serologisk testning.
  • Polisen rapporterar ett högt inflöde av ärenden gällande brott i nära relationer. Polisen rapporterar också att flera allmänna sammankomster inte har, eller ansöker om tillstånd.
  • Destination Gotland rapporterar att resenettot, det vill säga hur många personer som befinner sig samtidigt i länet, under vecka 42 beräknas ha ökat med 6300 personer jämfört med motsvarande vecka 2019.
  • Enligt Arbetsförmedlingens statistik är 274 personer sedan i mars varslade i länet, inga nya varsel sedan juni. Enligt Tillväxtverket har 1844 personer i länet beviljats korttidsarbete.

Samlad bedömning - Samhällets funktionalitet

Samtliga förvaltningar vid Region Gotland rapporterar liten påverkan, men bitvis något ansträngt på grund av sjukfrånvaro.

Färre transporter med flyg till och från Gotland jämfört med normalläge. Färjan går enligt normal turlista men har begränsat antalet platser. Beläggningsgraden på bussarna har ökat i och med att alla sittplatser förutom de bakom chauffören får fyllas.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

Antalet beviljade korttidspermitteringar har ökat med över 40 personer de senaste två veckorna. Under den tidigare treveckorsperioden ökade antalet kortidspermitteringar med endast med fyra personer.

Grossistföretagen har fått minskad omsättning på grund av minskad leverans till restauranger.

Oro inom idrott, kultur och evenemang för hur de fortsatta restriktionerna kring allmänna sammankomster påverkar verksamheterna långsiktigt

Efterlevnad av riktlinjer och rekommendationer

Enligt efterlevnadsrapporten bedöms efterlevnaden fortfarande som generellt hög, med undantag för att hålla avstånd där efterlevnaden bedöms som medel till hög. Gruppen 70+ rör sig mer ute i samhället. Informationen är knapphändig och därmed är underlaget för en samlad bedömning svagt.

Region Gotland rapporterar att verksamhetsutövare är något mindre motiverade att verka för att rekommendationerna följs nu än under sommaren, vilket kan tyda på en ökad coronatrötthet.

Båtarna avgår enligt ordinarie turlista för lågsäsong. Antalet flygavgångar har halverats jämfört med föregående år och beläggningen är cirka 50 procent.

Vidtagna åtgärder

Region Gotland har gått ut med en vädjan till allmänheten att respektera restriktionerna vid besök på vårdavdelningarna, som öppnades för besök den 1 oktober.

Vill du veta hur situationen är i Sverige och övriga världen finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.. På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns aktuell information från flera myndigheter om coronasvirusets konsekvenser.

Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida Länk till annan webbplats. för information om coronaviruset finns bland annat information på andra språk och telefonnummer till stödlinjer för exempelvis personer som mår psykiskt dåligt eller är utsatta för hot och våld.

Kontakt