Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för coronasituationen i Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 6 oktober klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

  • Den 6 oktober hade Gotland 346 bekräftade fall av covid-19. Ingen smittad vårdas i dagsläget på sjukhus. Under den senaste veckan har 16 personer konstaterats smittade i länet. Det är lika många som under föregående femveckorsperiod.
  • Alla förvaltningar inom Region Gotland har förberett för personalfrånvaro och omfördelning av personal.
  • Region Gotland rapporterar om trängsel på en tredjedel av cirka 30 tillsynade verksamheter.
  • Region Gotland rapporterar att besöksförbudet på särskilt boende för äldre och inom slutenvården hävdes 1 oktober och att trygghetspunkterna i Burgsvik och Katthammarsvik öppnar 7 oktober.
  • Destination Gotland rapporterar att resenettot, det vill säga hur många personer som befinner sig samtidigt i länet, under vecka 41 beräknas ha ökat med 6500 personer jämfört med motsvarande vecka 2019.
  • Enligt Tillväxtverket har 1821 personer i länet beviljats korttidsarbete, vilket är en ökning med 19 personer sedan förra veckan.
  • Visby centrum rapporterar att det är många hitresande på helger.
  • Svenska kyrkan rapporterar att allt fler i åldern 70+ går i kyrkan.
  • PRO Gotland rapporterar att allt fler i åldern 70+ handlar själva. Många bär munskydd felaktigt. Även visir används.
  • Röda Korset rapporterar att allt fler i åldern 70+ vill tillbaka till frivilligverksamheten.

Samlad bedömning

Miljö och ekonomiska värden

Länsstyrelsen har fått signaler om viss återhämtning inom besöksnäringen, dels tack vare en förlängd säsong, dels tack vare anpassningar av utbudet från företagens sida. Vidare rapporteras om ett ökat antal förstagångsbesökare till Gotland.

Två stora kulturinstitutioner på Gotland har lanserat anpassade höstprogram. Det gäller Gotlandsmusiken och Länsteatern Gotland, som båda har vidtagit flera åtgärder för att följa rekommendationer och riktlinjer, bland annat genom att välja andra lokaler än normalt.

Efterlevnad av riktlinjer och rekommendationer

Efterlevnaden bedöms generellt som hög, med undantag för hålla avstånd där efterlevnaden bedöms som medel till hög. Benägenheten att rapportera är något högre än föregående vecka, men informationen är så knapphändig att underlaget för en samlad bedömning är svagt.

Enligt Destination Gotland stannar besökare och deltidsboende längre tid i länet, vilket i kombination med att gotlänningar inte reser från ön i samma utsträckning medför att fler vistas på Gotland.

Länsstyrelsens bedömning är att aktörer i länet hittat rutiner för att minska smittspridningen, men att det krävs nya åtgärder för att motivera fler medborgare att följa rekommendationer och riktlinjer, i synnerhet om att hålla avstånd.

Vidtagna åtgärder

Länsstyrelsens uppföljning av signalen från vecka 39 om brist på handsprit i vissa butiker, visar att det avsåg en enda butik och att det nu är åtgärdat.

Goda exempel

En gemensam kommunikationsstrategi för att öka efterlevnaden av rekommendationer och riktlinjer har tagits fram av Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland, Polisen och Gotlands förenade besöksnäring. Aktörerna planerar att samverka inför kommande ledigheter och högtider.

Inför flera stora evenemang i Visby 2-4/10 har arrangörerna särskilt förbundit sig att följa riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vidare påminner man besökare om att hålla avstånd, tvätta händerna samt hålla sig hemma vid symptom.

Behov av åtgärder

En aktör efterfrågar ett ”striktare uttalande” om rekommendationer och riktlinjer, en annan ser gärna ”nya spännande åtgärder” för att stärka uthålligheten.


Vill du veta hur situationen är i Sverige och övriga världen finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.. På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns aktuell information från flera myndigheter om coronasvirusets konsekvenser.

Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida Länk till annan webbplats. för information om coronaviruset finns bland annat information på andra språk och telefonnummer till stödlinjer för exempelvis personer som mår psykiskt dåligt eller är utsatta för hot och våld.

Kontakt