Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rutiner ska ses över efter brister i strandskyddsdispens

Länsstyrelsen har i ett ärende om strandskyddsdispens brustit i att kontrollera att alla förutsättningar var uppfyllda för att ge dispens. Det fel som begåtts är att länsstyrelsen beviljat strandskyddsdispens för en ersättningsbyggnad på Tofta, trots att delar av den tidigare byggnaden saknade strandskyddsdispens.

– Vi ser allvarligt på det inträffade och kommer nu att gå igenom ärendet och åtgärda våra rutiner i syfte att liknande situationer inte ska kunna uppstå framöver, säger Anna-Lena Fritz, chef för naturvårdsenheten.

Länsstyrelsen arbetar nu med att digitalisera ansökningsförfarandet för att säkerställa att tidigare dispenser alltid ska bifogas en ansökan.

På vilket sätt har den nu beviljade strandskyddsdispensen påverkats av att länsstyrelsen inte kontrollerade att delar av byggnaden saknade strandskyddsdispens sedan tidigare?

– Den sökande har fått dispens för en större ersättningsbyggnad som förmodligen inte varit möjlig om de uppgifterna kommit fram i ett tidigare skede.

Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens bygger på uppgifter som den sökande inkommit med. Anser länsstyrelsen att den sökande farit med osanning?

– Nej, vi vill vara tydliga med att den sökande har agerat korrekt. Det är vi som brustit i våra rutiner.

Kan länsstyrelsen upphäva eller ändra beslutet?

– Enligt förvaltningslagen får ett beslut som är gynnande för enskild part endast ändras eller upphävas under vissa specifika förutsättningar. Då inga av dessa förutsättningar är uppfyllda har vi inte heller möjlighet att ändra eller häva beslutet, avslutar Anna-Lena Fritz.

Kontakt