Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu finns en plan för eventuella nya utbrott av covid-19

Pandemin är inte över. Regeringen fick i dag länsstyrelsernas nationella plan för hanteringen av eventuella nya utbrott av covid-19.

Pandemin är inte över. Regeringen fick i dag länsstyrelsernas nationella plan för hanteringen av eventuella nya utbrott av covid-19.

Länsstyrelserna har tagit fram en nationell plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 under hösten. Planen utgår från Folkhälsomyndighetens scenarier och visar att det i huvudsak finns en god beredskap i Sverige för att möta nya utbrott av covid-19, men det finns regionala skillnader och saker som kan förbättras.

Samtliga länsstyrelser har tagit fram regionala planer inför eventuella nya utbrott av covid-19. Länsstyrelsen i Hallands län, som ansvarar för samordningen, har sedan sammanställt dessa 21 regionala planer till en nationell plan. Den nationella planen redovisades och överlämnades till regeringen idag, 1 september.

Länsstyrelserna bedömer att det i huvudsak finns en god beredskap för att möta nya utbrott av den storlek som Folkhälsomyndigheten presenterade i sina scenarier tidigare i sommar. Scenarierna utgör ett stöd i planeringen och visar på tre olika utvecklingsmöjligheter.

Scenarierna är att

  1. läget består så som vi har det nu
  2. vi får en ojämn spridning
  3. vi får en jämn spridning

– Länsstyrelsen i Gotlands län kan konstatera att det finns en god beredskap på Gotland för att möta en eventuell andra våg. Dessutom finns det många erfarenheter från det första halvåret med pandemin som alla aktörer nu tar med sig in i hösten, säger Amy Rankin, kris- och beredskapsstrateg vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Planerna innehåller både förberedelser på hur man ska hantera nya utbrott men även förbättringsförslag kopplat till brister som identifierats. Länsstyrelserna ser ett fortsatt stort behov av samverkan mellan länsstyrelser och med övriga nationella myndigheter för en samordning mellan geografiskt områdesansvariga och centrala myndigheter samt en utveckling av befintlig lagstiftning avseende rapporteringsskyldigheter vid allvarliga samhällsstörningar.

Varje länsstyrelse har nu en plan för att hantera nya utbrott under hösten. Planen är utformad efter regionala behov och varje län gör sin egen bedömning av beredskapen.

– Myndigheter och andra aktörer i samhället ska naturligtvis ha en plan för en eventuell andra våg under hösten, men det bästa är om den inte behöver användas. Därför är det nödvändigt att var och en fortsätter att följa de rekommendationer som lämnats av Folkhälsomyndigheten, att vi i vår vardag fortsätter hålla avstånd, tvättar händerna och stannar hemma om man känner sig sjuk, säger Amy Rankin.


Bakgrund

Under sommaren fick länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att planera för eventuellt nya utbrott av covid-19 under hösten. Länsstyrelsen i Hallands län har samordnat arbetet. Uppdraget innebar att ta fram en plan för de insatser som kan bli aktuella och hur dessa skulle kunna genomföras vid ett eventuellt nytt utbrott av covid-19. Utgångspunkten har varit länsstyrelsernas ansvarsområde.

När planerna har tagits fram har Länsstyrelserna utgått från de scenarier som Folkhälsomyndigheten tog fram under sommaren. Utifrån dem har man sedan bedömt vilka insatser som kan bli aktuella inom sitt ansvarsområde samt tagit fram en plan för hur dessa ska kunna genomföras.

Underlaget till planen baseras på samhällets skyddsvärden och samhällssektorer. Samhällets skyddsvärden är områden som man delat upp samhället i när det gäller Sveriges krisberedskap. Det är liv och hälsa, samhällets funktionalitet, grundläggande värden, miljö och ekonomiska värden samt förtroende.


Kontaktpersoner:

Amy Rankin
kris- och beredskapsstrateg, Länsstyrelsen i Gotlands län
E-post: amy.rankin@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 94 09

Presskontakt för nationella frågor
Kommunikatör – presskontakt
E-post: information.halland@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 37 27


Kontakt