Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mer spillvärme tas tillvara genom Klimatklivet

Klimatklivet

Under 2020 har flera företag satsat på projekt som tillvaratar spillvärme till fjärrvärme med hjälp av investeringsstödet Klimatklivet. Åtgärderna är en del i en grön omställning och det finns stor potential att ersätta fossila bränslen med denna typ av värme. På Gotland har många åtgärder fått stöd genom Klimatklivet men hittills har inga projekt sökt stöd för att tillvarata spillvärme.

I den senaste beslutsomgången för Klimatklivet finns ett flertal exempel på åtgärder som fått stöd för en ökad energieffektivisering, bland annat etableringen av en fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken som ersätter en fossilbränsleanläggning för torv. Investeringsstöd har också gått till återvinning av fjärrvärme från en serverhall i Uppsala och till en biltillverkares satsning på att ersätta gasol med spillvärme i Olofström.

– Att tillvarata spillvärme är ett energieffektivt sätt att använda överskottsenergi som annars hade släppts ut. Vi ser flera goda exempel där smarta metoder används för att återvinna spillvärme och ersätta fossila bränslen. Att den här typen av investeringar görs i dessa tider visar att det går att kombinera en omstart av ekonomin med klimat, säger Nanna Wikholm, biträdande enhetschef för Klimatklivsenheten på Naturvårdsverket.

Sedan Klimatklivet infördes 2015 har över sex miljarder kronor beviljats i stöd till olika åtgärder, som tillsammans beräknas bidra till en minskning med närmare 1,7 miljoner ton koldioxid per år. Utöver klimatnyttan bidrar investeringarna både till att stärka svenska företag och ge arbetstillfällen.

– Gotland kommer på en andraplats i landet när det gäller hur många åtgärder som fått stöd i förhållande till antal invånare. Tittar vi på hur mycket utsläppsminskningar vi får via de här åtgärderna så ligger länet också bra till, på sjätte plats av våra tjugoen län, säger Anna Sorby, klimathandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Hittills har inga investeringsstöd gällande tillvaratagande av spillvärme sökts på Gotland, men vi har 32 andra åtgärder som beviljats stöd med totalt närmare 64 miljoner kronor. Dessa åtgärder minskar, enligt Naturvårdsverkets beräkningar, utsläppen från länet med drygt 11 000 ton koldioxid per år.

Klimatklivet är ett investeringsstöd som handläggs av Naturvårdsverket. Länsstyrelserna ger stöd och vägledning till sökande. Har du en idé kring hur din verksamhet bättre kan ta tillvara på spillvärme, eller någon annan klimatsmart åtgärd? Kontakta oss! Nästa ansökningsomgång är öppen 21–30 september.

Kontakt