Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen överprövar detaljplan

Länsstyrelsen överprövar en av detaljplanerna för området utanför Söderport i Visby, som sedan en tid bebyggs med bostäder. Den aktuella detaljplanen bedöms påverka intrycket av det intilliggande riksintresset och världsarvet på ett negativt vis.

Länsstyrelsen väljer att överpröva Region Gotlands detaljplan för Visby Järnvägen 2 och 3, med flera fastigheter. Skälet är att planen kan leda till att riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken inte tillgodoses.

– Vi har sedan planen genomgick granskningsskedet haft en dialog med Region Gotland om nödvändiga ändringar, för att undvika att planen måste upphävas. Planen har sedan dess genomgått ett antal mindre revideringar som länsstyrelsen nu har att se över, säger Unni Karlsson, samhällsplanerare på enheten för samhälle och kulturmiljö vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Beslutet betyder att länsstyrelsen först ska analysera om skadan på riksintresset är påtaglig, för att sedan pröva om planen ska upphävas eller inte.

– Målet är att det ska bli så bra som möjligt för de människor som bor och rör sig i området liksom att minimera påverkan på riksintresset och världsarvet Visby innerstad, säger Unni Karlsson.

Kontakt