Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning i Gotska Sandöns nationalpark

Naturvårdsbränning

Länsstyrelsen i Gotlands län planerar att genomföra en kontrollerad naturvårdsbränning på Gotska Sandön i sommar. Syftet med naturvårdsbränningen är att bevara naturtyper och gynna den biologiska mångfalden.

– Många växtarter och djurarter är beroende av att det brinner i skogen då och då. Naturvårdsbränning kommer därför att gynna mångfalden på ön, säger Annika Forsslund, naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen.

Naturvårdsbränning är en viktig skötselmetod som ingår i Gotska Sandöns nya skötselplan. Bränningen skapar öppna, ljusa skogar med naturliga gläntor och död ved. Brandens värme och den brända veden är avgörande för vissa arters överlevnad. Bränningen sker när väder- och markförhållanden är gynnsamma, det ska vara torrt i markerna för att branden ska få önskat resultat och gynna växter och djur.

Säkerheten är mycket viktig och kräver noggrann planering. Naturvårdsbränningen utförs av ett kompetent bränningslag i samverkan med räddningstjänsten, SOS Alarm, Kustbevakningen och brandflyget med flera. Bränningen sker i etapper, under flera dagar, inom ett cirka 30 hektar stort skogsområde som omgärdas av skogsvägar. Hela gränsen kommer att säkras med utlagd brandslang. Slanglinjen och skogen intill bränningsområdet kommer att vattnas i samband med bränningen för att minimera risken för att branden sprider sig utanför bränningsområdet.

På sikt kan bränningen medföra en minskad risk för att oönskade bränder tar fart och sprider sig.

– Bränningen kan öka brandsäkerheten genom att bränslet på marken minskas på en strategisk plats på ön, säger Annika Forsslund.

Datumen för bränningen bestäms utifrån väderförhållandena. Allmänheten kommer bli informerad via lokalradion och länsstyrelsens hemsida inför, och i samband med, bränningen.

– Det bildas mycket rök som stiger högt och kan färdas långt. Röklukt från Gotska Sandön kan komma att kännas av under flera dagar, säger Annika Forsslund.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss