Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt obalans på den gotländska bostadsmarknaden

Hustak i Visby med havet i bakgrunden

Foto: Unni Karlsson

Den gotländska bostadsmarknaden är fortsatt i obalans och läget bedöms inte bli bättre under de närmaste åren. Den slutsatsen drar länsstyrelsen som analyserat bostadssituationen på ön.

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och bedöma läget på bostadsmarknaden i sina respektive län. Analysen grundas på de svar Region Gotland anger i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät och på erfarenheter från den dialog som länsstyrelsen har med kommunala tjänstepersoner och företrädare för det kommunala bostadsbolaget Gotlandshem.

– Underskottet på bostäder på Gotland riskerar att få negativa konsekvenser för både offentlig förvaltning och företag som behöver rekrytera ny kompetens. Det kan i sin tur påverka Gotlands utvecklingsmöjlighet både ur ett välfärdsperspektiv och ett tillväxtperspektiv, säger Unni Karlsson, samhällsplanerare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Länets säsongsvariation och popularitet bland fritidshusköpare har också ökat trycket på bostadsmarknaden, vilket har lett till att bostadspriserna har skjutit i höjden. Detta har i sin tur lett till att det har blivit svårare för hushåll med små eller begränsade resurser att komma in på bostadsmarknaden. Tillsammans med länets generellt låga inkomstnivåer medför det att många gotlänningar har svårt att tillgodogöra sig länets bostadsmarknad. Denna obalans drabbar särskilt de grupper som är nya på bostadsmarknaden.

Även på tre års sikt väntas bostadsmarknaden på Gotland som helhet vara i obalans, på grund av brist på bostäder i tätortsnära lägen. Region Gotland bedömer även att bristen i och runt Visby kan komma att förvärras under kommande år innan pågående bostadsprojekt, eller bostadsprojekt i uppstartsfas, har färdigställts.

Länsstyrelsen ser ett behov av fördjupade analyser av de sociala konsekvenserna av en fortsatt obalans på bostadsmarknaden för särskilda grupper, såsom ungdomar, unga vuxna, studenter, nyanlända och personer med funktionsnedsättning.

– Samtidigt är frågan om att planera och bygga bostäder för alla grupper en svår – om inte omöjlig – uppgift för den enskilda kommunen att lösa. Kapacitet för att planera och bygga bostäder för hushåll med stabila inkomster finns, men det saknas verktyg för att lösa allas inträde på bostadsmarknaden, säger Unni Karlsson.

Bostadsmarknadsanalysen 2020 Pdf, 3.9 MB.

Kontakt