Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bevarandeplaner tas fram för nya Natura 2000-områden

Naturtyper inom Natura 2000

Basiska berghällar, trädklädda betesmarker, rikkärr och karsthällmarker är några av de naturtyper som ligger till grund för utpekandet av Natura 2000-områdena.

Länsstyrelsen påbörjar nu arbetet med att ta fram bevarandeplaner för de Natura 2000-områden som beslutades 2015. Bevarandeplanerna kommer utgöra ett stöd för skötsel och ett underlag för eventuella tillståndsprövningar. Områdena utgörs till största del av öppna kalkhällmarker, värdefulla våtmarkssystem och betespräglade skogar.

I arbetet med att ta fram bevarandeplanerna ingår fältbesök för att göra en områdesspecifik beskrivning och kartera områdets naturtyper enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Efter fältbesök vidtar arbetet med att ta fram dokumentet som utgör själva bevarandeplanen för det enskilda Natura 2000-området.

Bevarandeplanen ska utgöra ett kunskapsunderlag som beskriver vad som legat till grund för utpekandet av Natura 2000-området.

– Planen talar om vilka naturtyper och arter som ska bevaras och vad som bidrar till gynnsam bevarandestatus. Planen tar också upp vilka hot som finns mot Natura 2000-områdets arter och naturtyper och behov av bevarandeåtgärder som till exempel skydd eller nödvändig skötsel, säger Emelie Nilsson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Bevarandeplanen ska underlätta förvaltningen av området men också fungera som ett underlag vid tillståndsprövning enligt 7 kap. 28a § miljöbalken. Bestämmelsen innebär att det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-området.

– Bevarandeplanen i sig är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, till exempel beslut om naturreservat. I de fall där området redan är naturreservat gäller föreskrifterna i beslut med tillhörande skötselplan parallellt med den tillståndsplikt som gäller inom Natura 2000, säger Dennis Nyström, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Bevarandeplanen ska fastställas av länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen med området uppfylls. Planen kan revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras.

– Bevarandeplanerna ska tas fram och hållas aktuella i dialog med berörda intressenter. Det är värdefullt om den som har information om det enskilda Natura 2000-området kontaktar länsstyrelsen, säger Dennis Nyström.

De områden som det kommer tas fram bevarandeplaner för i år är:
Bruten
Hajdhagen
Jungfrun
Jusarve skog
Kyllajhajdar
Ormhällar-Bromyr
Pärkhagen
Sajgs
Sigfride
Slättflis
Stadshagen
Stenstugu skog
Suderbys hällar
Törrvesklint

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss