Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flera åtgärder planeras för Gotlands vilda pollinatörer

Fyra olika arter av vilda bin.

Exempel på mångfalden av vilda bin på Gotland. Foto: David Lundgren

Naturvårdsverket ger Länsstyrelsen i Gotlands län 1,8 miljoner kronor i bidrag för att rädda några av landets mest hotade arter av vilda bin. Pengarna ska bland annat gå till att restaurera värdefulla sandmiljöer som har växt igen och till restaurering av alvarmarker.

Gotland är känt för sitt rika fågelliv och blomsterprakt i ängen och längs vägkanter, men länet är också hemvist för omkring 150 arter av vilda bin. Flera av arterna är rödlistade, det vill säga de riskerar att dö ut i Sverige. Naturvårdsverket satsar nu totalt 11 miljoner kronor på att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin. Det är en förstärkning av länsstyrelsernas arbete med pollinatörer och i år genomförs riktade åtgärder av sju län i södra Sverige, varav Gotland är ett.

De rödlistade bina på Gotland trivs i sandiga, solvarma och blomrika miljöer. Två områden är utpekade som särskilt värdefulla, Tofta med omnejd samt Stånga, och det är där årets insatser kommer att koncentreras. Region Gotland, Fortifikationsverket, Trafikverket, Svevia, GEAB och privata markägare kommer att vara viktiga samverkanspartners i arbetet.

Att restaurera sandmiljöer som har vuxit igen så att sanden åter blir synlig är en av de värdefulla åtgärder som ska genomföras.

– Anledningen till att bin gillar sand är att den är bra på att hålla värme och är lätt att gräva sina bon i. Förutom sanddyner finns värdefulla sandmiljöer i trakter man kanske inte förknippar med fin natur, som kraftledningsgator, vägkanter och sandtäkter, säger David Lundgren, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

En annan planerad åtgärd är restaurering av alvarmark. Alvarmarker är viktiga miljöer för många insekter eftersom de är rika på blommande örter, och även här finns ett tunt jordlager att gräva bon i.

– Många alvarmarker betades förr i tiden. När betesdjuren försvinner följer en period då många blommor och bin frodas, en så kallad älsklig fas. Till slut har marken växt igen för mycket, växterna skuggas ut och även bina försvinner, säger David Lundgren.

Kontakt