Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Djurskyddskontrollerna ökade på Gotland i fjol

Djurskyddkontrollerna ska säkerställa att de djur människan håller sig med har det bra.

Djurskyddkontrollerna ska säkerställa att de djur människan håller sig med har det bra.

Sveriges länsstyrelsers kontrollverksamhet för djurskydd ökade 2019. Ett av målen är att genomföra minst lika många planerade normalkontroller som kontroller av anmälningsärenden. Detta mål nåddes under 2019 i landet som helhet vilket är en tydlig förbättring sedan 2018. Trenden känns igen även på Gotland.

Länsstyrelsens djurskyddshandläggare arbetar brett med såväl kontroller som med informationsinsatser. Bland insatserna på Gotland under 2019 märks bland annat:

  • 246 djurskyddskontroller, 50 kontroller fler än under 2018
  • Hanteringen av 170 anmälningar och 139 informationer från officiell veterinär på slakteri. Av dessa kontrollerades 71 genom kontroll på plats och 139 via administrativ kontroll på kontoret
  • Ett tiotal tillståndsärenden och besiktningar av djurtransporter, vilket är normal årsvolym

– Vi har dessutom kontrollerat djurskyddet under transport på nya färjan samt genomfört utbildnings- och informationsinsatser gentemot lantbrukare och allmänhet om djurskydd. Exempelvis ordnades studiebesök på temat ”Kalvhälsa”, säger Lotta Hallenfur, djurskyddshandläggare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Under 2019 skedde en ökning av kontrollverksamheten på djurskyddsområdet med fyra procent i Sverige. Sammanlagt genomförde Sveriges länsstyrelser omkring 22 100 kontrollinsatser. Dessa bestod av:

  • 10 200 fysiska kontroller
  • 10 100 kontrollinsatser i form av administrativ handläggning från kontoret utifrån en prioritering om det är lämpligt
  • 1 800 tillståndsprövningar och besiktningar av transporter

Antalet årsarbetskrafter ökade med 1,3 procent till 220.

En stor del av länsstyrelsernas arbete med djurskyddskontroll är anmälningar från allmänheten. För att resurserna ska räcka till behöver länsstyrelserna balansera arbetet med handläggning av anmälningsärenden med kravet på att göra planerade riskbaserade normalkontroller. Det finns därför ett viktigt mål att minst lika många normalkontroller som anmälningskontroller ska genomföras. Målet uppfylldes i landet som helhet vilket är en tydlig förbättring sedan 2018 då målet inte uppfylldes. Många län har en positiv utveckling och det är fler län än tidigare som uppfyllde målet under 2019.

– Det är positivt att fler län än tidigare uppfyller målet och det är viktigt att balansera arbetet mellan anmälningsärenden och de planlagda riskbaserade normalkontrollerna. Resurser som finns ska räcka till hela kontrollverksamheten, bland annat att göra tillräckligt stor andel normalkontroller samt att kunna följa upp att djurskyddsbrister åtgärdas, säger Katarina Andersson på Jordbruksverket.

I Sverige är djurskyddet generellt sett gott och vi har en djurskyddslagstiftning som ställer högre krav än många andra länder på många områden. Brister förekommer dock och statistiken från kontrollerna visar att de vanligaste bristerna som upptäckts när det gäller lantbrukets djur kopplas till skötseln. Det kan vara brister i djurens renhet eller att liggplatserna inte är tillräckligt torra och rena.

Det är fortfarande stora skillnader mellan länen hur de uppfyller målen, liksom i hur lång tid det tar att genomföra kontrollerna. Det finns inte någon enkel förklaring till detta utan orsaken är sannolikt en kombination av bland annat mängden resurser och arbetsuppgifter, liksom ledningsstrukturen och de geografiska förutsättningarna.


Kontakt