Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Positivt resultat för 2019

Fotografer: Anders Lindström, Thomas Zielinski och Mostphotos.

Länsstyrelsen redovisar ett överskott på 1,8 miljoner kronor på ramanslaget för 2019. Det visar siffrorna i den årsredovisning som länsstyrelsen i dag skickat in till regeringen. Den totala budgeten för ramanslaget ligger på drygt 60 miljoner kronor.

– Det positiva resultatet är en frukt av god ekonomisk hushållning och medveten återhållsamhet, säger landshövding Anders Flanking.


– Med hjälp av överskottet från i fjol kan vi nu gå in i 2020 med en prognostiserat nollresultat, säger länsråd Peter Molin.

När länsstyrelsen sammanfattar verksamhetsåret 2019 kan man konstatera att det varit ett händelserikt år.

Full fart framåt för totalförsvarssatsningen

Regeringsuppdraget att stärka totalförsvaret genomförs med stor kraft och har även i år präglat länsstyrelsens arbete.
– Nu är det av stor vikt att vårt särskilda regeringsuppdrag om totalförsvaret kan bibehållas med en långsiktig finansiering, säger försvarsdirektör Kicki Scheller.
För att säkra försörjningen och stärka totalförsvaret har länsstyrelsen föreslagit att Kappelshamn ska utredas som reservhamn på Gotland.

Klimatfrågor i fokus

I oktober 2019 antogs Gotlands nya energi- och klimatstrategi som syftar till att stärka Gotland som föregångare inom energi- och klimatomställningen.

– De åtgärder som vidtagits inom Klimatklivet kan minska Sveriges klimatpåverkan med drygt 19 000 ton koldioxid per år, vilket placerar Gotland på tredjeplats när det gäller åtgärdernas potentiella utsläppsminskningar, säger Anders Malm, enhetschef vid enheten för samhälle och kulturmiljö.

7000 beslut om jordbrukarstöd

Under året har länsstyrelsen fattat drygt 7000 beslut om jordbrukarstöd. Totalt har närmare 400 miljoner kronor betalats ut till öns lantbrukare.

– Jag kan stolt konstatera att länsstyrelsen under 2019 klarade av att fullfölja regeringens vilja att betala ut EU:s jordbrukarstöd och miljöersättningar i tid, säger Kjell Norman, chef för landsbygdsenheten.

Sveriges nästa nationalpark ligger på Gotland

Efter sommaren inleddes arbetet med att bilda en ny nationalpark vid Bästeträsk på norra Gotland. Under 2019 har länsstyrelsen också beslutat om sex nya naturreservat.

– Att etablera nationalparker och naturreservat är en tacksam uppgift då intresset för natur och friluftsliv är stort på ön, säger Anna-Lena Fritz, enhetschef vid länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Vattenfrågan har fortsatt hög prioritet

Vattenläget på Gotland har under 2019 varit fortsatt allvarligt. Under året har länsstyrelsen delat ut 2,5 miljoner till olika vattenhushållningsåtgärder till Region Gotland.

Jämställdhet för chefer

Som ett led i arbetet med att förverkliga länets jämställdhetsstrategi har länsstyrelsen under 2019 utbildat närmare 60 chefer och ledare på Gotland i jämställdhet. Bostadsbolag, byggfirmor, kommunala verksamheter och statliga myndigheter har deltagit i de populära utbildningarna.

En välmående myndighet

Den totala sjukfrånvaron för 2019 uppgår till 2,5 procent vilket är lägre än 2018. Länsstyrelsen har som mål att sjukfrånvaron inte ska överstiga tre procent.

Kontakt