Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen överklagar tillstånd till utökad kalkbrytning i Klinte

Länsstyrelsen i Gotlands län har idag skickat in sin motivering till överklagande av mark- och miljödomstolens beslut att ge SMA Mineral AB tillstånd till täktverksamhet och vattenverksamhet i Klintehamn.

Ett skäl till att länsstyrelsen väljer att överklaga domen är att åtgärder för att höja trafiksäkerheten mellan de planerade täkterna och Klintehamns hamn inte har utretts.

– Domstolen har slagit fast att trafiksäkerhetshöjande åtgärder måste genomföras innan tillståndet får tas i anspråk, men har skjutit frågan om vilka åtgärder det handlar om på framtiden. Vi menar att den utredningen behöver göras innan tillstånd till verksamheten kan lämnas. Först när det finns konkreta förslag på åtgärder går det att i en prövning ta ställning till om åtgärderna är tillräckliga, säger Lena Kulander vid länsstyrelsens miljö- och vattenenhet.

Länsstyrelsen yrkar att Mark- och miljööverdomstolen i första hand upphäver domen och att bolagets ansökan avslås, i andra hand att målet återförvisas till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning. Vid sidan om trafiksäkerhetsfrågan lyfter länsstyrelsen i sin överklagan även att domen strider mot rättspraxis när det kommer till tolkning av artskyddsregler och miljökvalitetsnorm för grundvatten.

Bakgrund
SMA Mineral AB har i mark- och miljödomstolen fått tillstånd att bryta 900 000 ton kalksten per år vid Klintebys och Snögrinde stenbrott i Klinte.

Kontakt