Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter skarv på Fårö

Skarvungar i bo. Foto: Magnus Martinsson, länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har beslutat om att tillåta skyddsjakt efter storskarv vid sjön Ajkesträsk på Fårö.

– Genom att tillåta skyddsjakt och borttagning av bon hoppas vi komma till rätta med den övergödning som skarvarna orsakat, säger Mimmi Skog vid länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Sedan etableringen av skarvkolonin har länsstyrelsen följt utvecklingen vid sjön. Vid ett dialogmöte som genomfördes på Fårö i december framkom det att deltagarna var mycket oroade över de omfattande miljöförändringar som drabbat sjön, vilket också bekräftas av länsstyrelsens egna mätningar.

– Vi kan konstatera att vattenkvaliteten har försämrats markant med kraftigt förhöjda halter av kväve, ammoniumkväve och fosfor. Halterna är även kraftigt förhöjda i jämförelse med liknande insjöar i närheten, säger Mimmi Skog.

Som länsstyrelsen tidigare konstaterat har skarven mycket god bevarandestatus både på Gotland och nationellt. Länsstyrelsen bedömer därför att intresset av att skydda Ajkesträsk och dess unika naturvärden väger tyngre än att skydda skarvkolonin. Beslutet om skyddsjakt innebär att det till och med den 31 maj 2020 får skjutas 50 skarvar i området.

– För att minimera risken för en ytterligare häckning till våren bedömer vi att borttagningen av bon i kombination med skyddsjakt är det effektivaste sättet, säger Mimmi Skog.

Skyddsjakten ska samordnas med stöd av en jaktledare som utses av Jägareförbundet på Gotland.

Beslut om att införa skyddsjakt på skarv i syfte att skydda den biologiska mångfalden har endast fattats tio gånger tidigare inom EU. Då har avsikten varit att skydda olika typer av fiskbestånd.

– Så vitt jag vet har det aldrig tidigare införts skyddsjakt för att förhindra övergödning, säger Mimmi Skog.

Länsstyrelsen kommer nu noggrant att följa utvecklingen i Ajkesträsk efter genomförd skyddsjakt och borttagning av reden. Kontrollprogrammet består av tre delar; provfiske, ytterligare vattenprover samt undersökningar av bottenvegetation.

Fakta om Ajkesträsk

Ajkesträsk är klassad som en näringsfattig så kallad kransalgssjö, en naturtyp som är särskilt skyddsvärd enligt EU:s art- och habitatdirektiv. En sjö som påverkas av kraftig övergödning hotar att skada naturtypens förhållanden och typiska arter i sådan grad att sjön inte kan bidra till att uppfylla åtagandet om gynnsam bevarandestatus.

Kontakt