Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

2,2 miljoner i stöd till klimatinvesteringar inom lantbruket

Fyra gotländska landsbygdsföretag beviljas stöd om totalt 2,2 miljoner kronor för investeringar som ska minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak.

– De fyra landsbygdsföretagen arbetar med djurproduktion och växtodling och kommer tillsammans att investera cirka 6,5 miljoner kronor i anläggningar som bidrar till minskad övergödning och minskade utsläpp av växthusgaser, säger Kjell Genitz, handläggare på länsstyrelsens landsbygdsenhet.

Det handlar bland annat om investeringar i moderna och miljöeffektiva gödseltunnor med ramp och i myllningsaggregat som gör att näringen blir kvar i jorden istället för att avdunsta till atmosfären. Det kommer också att investeras i en extra stor gödselbrunn som gör att gödseln kan lagras så länge att den kan spridas ut den tid på året då grödorna behöver näringen som mest. Näringen tas då upp av växtligheten istället för att lakas ut till våra vattendrag med övergödning som följd.

Företagsstödet ”investeringsstöd för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak” ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020 med finansiering från Europeiska jordbruksfonden. De medel som tilldelats Gotland för den här åtgärden är slut sedan en tid tillbaka, men Länsstyrelsen i Gotlands län har för dessa investeringar avropat och fått medel från en nationell pott hanterad av Jordbruksverket.

– Det känns bra att Gotland har hållit sig framme och lyckats få extra medel för miljösatsningar som bidrar till minskade utsläpp och därmed minskad klimatpåverkan, säger Kjell Norman, chef på landsbygdsenheten.

Nu efter årsskiftet har det kommit in många nya ansökningar om olika typer av stöd från landsbygdsföretagare på Gotland.

– Det är glädjande att se att det finns intresse från jordbrukare och andra landsbygdsföretag att investera i sina företag igen. Intresset har den senaste tiden varit ganska lågt till följd av de senaste årens svåra väderförhållanden, säger Kjell Norman.

Kontakt