Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av ett nytt naturreservat

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 23 oktober 2019 beslutat att bilda samt meddela föreskrifter för naturreservatet Smaulmyrar. Naturreservatet berör fastigheten Alskog Stenstugu 2:2.

Det fullständiga beslutet med föreskrifter och skötselplan finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten, Visborgsallén 4, 621 85 Visby.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast tre veckor efter att denna kungörelse är införd i ortstidning. Diarienummer 511-892-17 bör anges.

Kontakt