Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Satsning på kulturmiljön i odlingslandskapet 2020-2021

En gammal nyckel.

Länsstyrelsen har beslutat att avsätta 500.000 kronor i bidrag till restaurering av traditionell stängsling och bebyggelse i odlingslandskapet. Syftet med bidraget är bland annat att uppmuntra till vård av bebyggelse som har betydelse för kulturmiljön, men som saknar praktisk funktion och därför kanske hotas av rivning eller förfall.

Den som äger eller förvaltar en kulturhistorisk byggnad har alltid möjlighet att söka bidrag till restaurering hos länsstyrelsen. Med den här riktade satsningen lättar länsstyrelsen på kraven och öppnar möjligheten för fler att kunna få del av bidragen.

– I vanliga fall kan det vara svårt att få bidrag till restaurering av byggnader som inte är byggnadsminnen eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården, men de kraven lättar vi på med det här bidraget. Nu hoppas vi att många runtom på hela Gotland tar tillfället i akt och restaurerar byggnader i odlingslandskapet som annars kanske hade fått förfalla, säger Susanne Hallander, kulturmiljöhandläggare på länsstyrelsen.

Bidrag, max 25.000 kronor per byggnad, kan ges till restaurering av så kallade överloppsbyggnader, det vill säga mindre bebyggelse som har förlorat sin funktion, men som ändå är viktiga att bevara i kulturmiljön. Det kan till exempel handla om en kvarn, en smedja eller en linbastu. Därutöver finns bidrag att söka för återuppbyggnad av bandtun och restaurering av stenmurar i odlingslandskapet. För samtliga bidrag gäller att restaureringen ska utföras under år 2020-2021 och att arbetet ska utföras med hänsyn till objektets kulturhistoriska värden. Sista ansökningsdag är den 11 november 2019.

Objektet måste vara beläget i odlingslandskap eller betesmark.
Objektet får inte gränsa till tomtmark.
Finns inga rester av bandtun kvar på plats, så måste det bekräftas med foto.

Prioriteras gör objekt belägna inom område av riksintresse för kulturmiljövård, nära anslutning till besöksplatser eller synliga från större väg.

Bidrag: 270 kr/m

Objektet måste vara beläget i odlingslandskap eller betesmark.
Objektet får inte gränsa till tomtmark.

Prioriteras gör objekt belägna inom område av riksintresse för kulturmiljövård, i anslutning till besöksplatser, eller synliga från större väg.

Bidrag: 320 kr/m

Objektet måste vara beläget i odlingslandskap.
Objektet måste vara en överloppsbyggnad (byggnad som förlorat sin ursprungliga användning).
Byggnaden ska inte vara alltför förändrad eller förfallen och åtgärden ska vara rimlig att utföra i relation till bidragets storlek. Avsikten med åtgärden är att huvudsakligen bidra till byggnadens bevarande. Kosmetiska åtgärder prioriteras inte. Traditionella material och metoder ska användas och åtgärderna ska utföras med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden.

Prioriteras gör objekt belägna inom område av riksintresse för kulturmiljövård, i anslutning till besöksplatser, eller synliga från större väg.

Bidrag: Lilla byggnadsbidraget är ett förenklat byggnadsvårdsbidrag. Du som söker kan få upp till 50 % av kostnaderna för reparationsåtgärder, men högst 25 000 kronor per byggnad. Du kan finansiera ”din halva” med pengar eller eget arbete.

Bidraget får sökas av enskilda personer, bolag, kommuner, föreningar och stiftelser som är ägare eller förvaltare.

  • Ansökan ska ha inkommit senast den 11 november 2019. Du ska ange vilket år åtgärden beräknas vara färdigställd (2020 – 2021).
  • Arbetet får inte påbörjas före länsstyrelsens beslut.
  • Arbetet ska utföras med hänsyn till objektets kulturhistoriska värden.
  • Bidrag kan sökas för materialinköp, ersättning till hantverkare, hyra av byggnadsställning (bestyrkta av betalda fakturor eller kvitton) eller för eget material (till ett uppskattat marknadsvärde). Egen arbetstid värderas till 180 kronor/timme. För privat personer räknas det egna arbetet alltid som självfinansiering.

  • Arbetet ska vara slutfört senast 15 oktober det år bidrag beviljats (2020-2021).
  • Bidraget kan rekvireras så snart arbetet är utfört. Till rekvisitionen av bidraget ska en rapport över utfört arbete bifogas. Rapporten skall göras utifrån den mall som bifogas beslutet och innehålla fotografier före och efter genomfört arbete samt redovisning av arbetet. Eget arbete ska redovisas genom dagbok med antalet nedlagda timmar. Felaktiga material och/eller utföranden kan leda till avdrag.
  • Om rekvisition inte inkommit till Länsstyrelsen senast 15 oktober det år bidraget beviljats, förfaller bidragsbeslutet och därmed möjligheten att få ut bidraget.

Syftet med bidraget är att uppmuntra till vård av traditionell stängsling och bebyggelse som har betydelse för kulturmiljöer, men som saknar praktisk funktion och därför kanske hotas av rivning och förfall. Det kan vara objekt som är av stor betydelse för kulturmiljön i vid bemärkelse, men som kanske i sig inte uppfyller de höga krav som vi normalt ställer på de objekt som vårdas med byggnadsvårdsmedel.

Andra syften är att bidra till att sprida kunskap om traditionella material och metoder och att öka engagemanget för bebyggelsens kulturvärden bland ägare och förvaltare. Vi tror att satsningen kan öka möjligheten att nå de nationella och regionala miljömålen God bebyggd miljö och Levande odlingslandskap och de målsättningar som finns för god kulturmiljövård. Bidraget finansieras av statsanslaget till kulturmiljövård och utgör en del av de medel som årligen fördelas av Riksantikvarieämbetet.

Om antalet ansökningar är stort kommer prioriteringar att ske. Urvalet baseras då på: geografisk spridning, kulturhistoriskt värde, original och ursprung (byggnaden bör finnas kvar i sitt ursprungliga sammanhang), byggnadens bevarandevärde (byggnaden får inte vara allt för förfallen eller förändrad samt om åtgärderna är väsentliga för byggnadens bevarande).

Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

  1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
  2. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner

Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser


Objekt
Beskrivning av objektetSkydd enligt lag eller förordning
Skydd enligt lag eller förordning


Utpekad miljö
Utpekad miljö
Förslag till skydd utreds
Förslag till skydd utredsObjektets skyddsstatus
Objektets skyddsstatus


SökandeSökande är även bidragsmottagare * (obligatorisk)
Sökande är även bidragsmottagare

Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas * (obligatorisk)
Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas


Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?Åtgärder

Finansiering
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser?Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden? * (obligatorisk)
Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden?


Om Ja kan bidrag ej beviljas för arbetskostnad.
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna? * (obligatorisk)
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?


Om Ja: Ange vilket/vilka stöd som har söktsÄr ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?Bilagor som bifogas ansökan:
Bilagor som bifogas ansökan:


Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 11 november 2019.

Kontakt