Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Startskott för bildande av nationalpark i Bästeträsk

Bästeträsk Cecilia Nygren

Sveriges nästa nationalpark kan bli Bästeträsk på norra Gotland. Efter en gemensam förstudie ser Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland att förutsättningarna för att bilda en nationalpark i området är goda och därför startar nu förberedelserna. Samverkan och delaktighet kommer att vara viktiga delar i arbetet.

Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv för framtiden. Värdefulla naturområden och alla dess arter skyddas från att förstöras eller försvinna. Nationalparkerna är också natursköna miljöer som ska inspirera och underlätta för människor att komma ut i naturen.

– Det är de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas som nationalparker – nu och i framtiden. Nationalparker är viktiga besöksmål som kan bidra till att öka förståelsen för varför det är viktigt att skydda och bevara värdefull natur. Nationalparker är även betydelsefulla för den ökande naturturismen som kan bidra till regional tillväxt och lokala arbetstillfällen, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

I Bästeträskområdet finns naturvärden som är unika och skyddsvärda. Området består av stora ostörda hällmarks- och våtmarkskomplex, skogar, sjöar och marina områden med rik biologisk mångfald, bland annat många rödlistade arter. Området är det främsta i sitt slag i Sverige.

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland har under 2016–2018 arbetat med en förstudie om förutsättningarna för att bilda en nationalpark i området.

– Arbetet med förstudien har varit positivt och fortsatt samverkan i samma goda anda är avgörande för projektet. För att skapa ett väl förankrat förslag till nationalpark är det även viktigt att de som bor vid och är verksamma i området får möjlighet att vara delaktiga i arbetet, säger Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket.

Efter sommaren inleds arbetet med att bilda en nationalpark i Bästeträskområdet. Arbetet kommer att ske i form av ett projekt i samverkan mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. I arbetet med att bilda en nationalpark ingår bland annat att köpa in mark och att tillgängliggöra området för besökare i form av vandringsleder samt entréer och anläggningar för friluftslivet. Arbetet kommer att ta flera år.

Sveriges 30 nationalparker representerar en storslagen helhet av olika landskapstyper och upplevelser. Här finns lummiga bokskogar, mäktiga fjäll, myllrande korallrev, böljande sanddyner, trolska skogar och mycket mer. Nationalparker bildas genom beslut av regering och riksdag och marken ägs av staten. Nationalparkerna är vårt gemensamma arv som ska tas om hand på bästa sätt för oss och för kommande generationer.

Kontakt