Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Brist på hyresrätter över hela Gotland

Den centraliserade arbetsmarknaden gör att efterfrågan på boende är störst i Visby och dess närområde.

Den centraliserade arbetsmarknaden gör att efterfrågan på boende är störst i Visby och dess närområde.

Den gotländska bostadsmarknaden är i obalans och läget bedöms inte bli bättre de närmaste åren. Den slutsatsen drar länsstyrelsen som analyserat bostadssituationen på ön.

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och bedöma läget på bostadsmarknaden i sina respektive län. Analysen grundas på de svar Region Gotland anger i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, samt på erfarenheter från den dialog som länsstyrelsen har med kommunala tjänstepersoner och företrädare för det kommunala bostadsbolaget Gotlandshem.

Nytt för i år är att bostadsmarknaden som helhet bedöms vara i obalans på grund av brist på bostäder. I bedömningen vägs in att efterfrågan är störst i centralorten Visby, att bostadsmarknaden som helhet inte möjliggör fri bosättning, och att bristen på hyresrätter i varierande storlekar är utbredd över hela länet. Denna obalans drabbar särskilt de grupper som är nya på bostadsmarknaden.

– Exempelvis gör det att unga, studenter och personer som är nyanlända får svårt att skaffa ett eget hem, säger Unni Karlsson, samhällsplanerare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Även om tre år väntas bostadsmarknaden på Gotland som helhet vara i obalans på grund av brist på bostäder i tätortsnära lägen. Bedömningen baseras på den alltmer centraliserade arbetsmarknaden som gör att efterfrågan på boende är störst i Visby och i centralortens närområde

Runt om i länet byggs både hyresrätter och bostadsrätter i flerbostadshus, liksom enskilda villor - och byggandet väntas fortsätta. Men byggnationen är ändå inte tillräcklig för att klara den ökande befolkningen och det underskott av bostäder som varit de senaste åren.

– Bristen på bostäder medför även svårigheter för dem som redan är etablerade på bostadsmarknaden men som på grund av exempelvis ålder eller funktionsnedsättning är i behov av ett annat boende. Obalansen skapar en låsning på marknaden med bland annat låg omflyttning i befintligt bestånd, säger Unni Karlsson.

Länsstyrelsen i Gotlands län ser ett behov av fördjupad analys av de sociala konsekvenserna för särskilda grupper som ungdomar, unga vuxna, studenter, nyanlända samt personer med funktionsnedsättning.

Här hittar du analysen:

https://www.lansstyrelsen.se/gotland/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/boende/bostadsforsorjning.html Länk till annan webbplats.

Kontakt