Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen överprövar rivningslov i Visby innerstad

Länsstyrelsen har beslutat att överpröva Region Gotlands beviljade rivningslov för tre byggnader på fastigheten Visby Atterdag 6. I avvaktan på den slutliga prövningen får rivningen inte verkställas.

Den 22 maj 2019 beviljade miljö- och byggnämnden rivningslov för en garage-/förrådsbyggnad, en affärslokal och en kiosk vid Södertorg i Visby innerstad. Den berörda fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, i ett område där stadsbebyggelsen i sten och trä från 1600–1800-talen och den bevarade planstrukturen från 1700- och 1800-talen pekas ut som särskilt värdefulla.

– Rivning av byggnader är ett oåterkalleligt ingrepp i den riksintresseutpekade stadsbebyggelsen. Med överprövningen vill vi försäkra oss om att riksintresset för kulturmiljövård i Visby innerstad har beaktats och att beslutet inte strider mot prövningsgrunderna i plan- och bygglagen, säger Unni Karlsson, samhällsplanerare på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har nu två månader på sig att pröva om rivningsbeslutet ska upphävas eller kvarstå.

Kontakt