Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Yttrande till mark- och miljödomstolen avseende utökad kalkbrytning i Klinte

Länsstyrelsen anser att SMA Mineral AB måste komplettera sin ansökan om utökad kalkbrytning i Klinte ytterligare innan det går att ta ställning till om tillstånd kan ges.

– Länsstyrelsen bedömer att bolagets ansökan i dess nuvarande utformning är otillfredsställande. Bolagets ansökan har i flera viktiga avseenden inte preciserat konsekvenserna av den sökta verksamheten, säger Håkan Hansson, miljöhandläggare vid länsstyrelsen.

SMA Mineral AB har ansökt om tillstånd att få bryta 900 000 ton kalksten per år vid Klintebys och Snögrinde stenbrott i Klinte. Beslut om tillstånd fattas av mark- och miljödomstolen. I februari i år lämnade Länsstyrelsen i Gotlands län in ett yttrande till domstolen där man ansåg att bolaget behövde komplettera ansökan på en rad områden. Vissa kompletteringar har gjorts, men länsstyrelsen anser fortfarande att redovisningen är otillräcklig. Det handlar bland annat om redovisning av åtgärder för att begränsa buller från brytning och transporter, om påverkan på naturmiljön i området och inte minst om verksamhetens påverkan på omgivande vattentäkter och vattenskyddsområden.

– Utifrån det underlag som hittills lämnats in går det inte att utesluta att brytningen skulle kunna utgöra en risk för den långsiktiga vattenförsörjningen i Klinteområdet, säger Håkan Hansson.

I sitt yttrande anser länsstyrelsen i första hand att mark- och miljödomstolen ska förelägga bolaget att komplettera ansökan. Länsstyrelsen avstyrker att tillstånd ges på befintligt underlag.

Kontakt