Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Medel att söka för åtgärder mot övergödning och mikroplaster

Ett vassomgärdat vattendrag

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen utlyser nu medel för åtgärder som minskar övergödning i gotländska sjöar och vattendrag och åtgärder mot mikroplaster i sjöar, vattendrag och kustvatten. Totalt finns 600.000 kronor att fördela.

Havs- och vattenmyndigheten har tilldelat länsstyrelserna extra medel för att arbeta med åtgärder som riktar sig mot övergödning, mikroplatser och sjöfartens miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Gotlands län har beslutat att utlysa dessa medel för åtgärder som riktar sig mot övergödning och mikroplaster.

– Vi kommer att prioritera de åtgärder som reducerar mest kväve och fosfor och som görs i områden som idag är särskilt belastade, det vill säga vattendrag och sjöar där mänsklig påverkan har lett till att fosfor- och kvävehalterna är höga, säger Peter Landergren, handläggare på miljö- och vattenenheten.

Information om vilka vatten som har hög belastning finns i databasen VISS. Åtgärder mot övergödning i kustvatten prioriteras inte i den här utlysningen.

Totalt finns 600.000 kronor att fördela och man kan få full kostnadstäckning för sin åtgärd, så länge det finns tillgängliga medel. Sista ansökningsdag är den 4 april 2019 och beviljade projekt ska slutredovisas senast den 15 december 2019.

Havs- och vattenmyndigheten har tilldelat länsstyrelserna extra medel för att arbeta med åtgärder som riktar sig mot övergödning, mikroplatser och sjöfartens miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Gotlands län har beslutat att utlysa dessa medel för åtgärder som riktar sig mot övergödning och mikroplaster.

Länsstyrelsen kommer att prioritera åtgärder som reducerar mest kväve och fosfor och som görs i idag särskilt belastade områden. Med belastade områden avses vattendrag eller sjöar med höga halter av fosfor och kväve via mänsklig påverkan.

Länsstyrelsen prioriterar åtgärder som är riktade mot landbaserade källor. Åtgärder mot övergödning i kustvatten prioriteras inte i denna utlysning.

Länsstyrelsen kan totalt fördela 600 000 kr. Grundregeln är full kostnadstäckning för ansökta åtgärder om det ryms inom tillgängliga medel. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att minska tilldelningen av sökta medel om åtgärden även har bäring på egen verksamhet (till exempel bevattningsdammar eller liknande). Länsstyrelsen betalat som regel ut 75 % av beviljade medel och resterande 25 % vid slutredovisning av projektet. Projektet ska slutredovisas senast 15 december 2019.

Ansökan ska göras på särskild blankett Word, 42.9 kB, öppnas i nytt fönster. och vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 4 april 2019. Ansökningar inkomna efter 4 april kommer inte behandlas.

Vid frågor kontakta Peter Landergren
peter.landergren@lansstyrelsen.se
010-223 92 56

Kontakt