Vind i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora neddragningar får konsekvenser för naturvården

Naturvårdsverket har i dag meddelat vilka bidrag länen får för områdesskydd och förvaltning av värdefull natur under 2019. Nationellt betyder det en halvering av de båda anslagen. För Gotlands del minskas anslagen från drygt 34 miljoner kronor till knappt 19 miljoner kronor.

– Det här får naturligtvis konsekvenser för vad länsstyrelsen kan utföra under året. Vi kommer att tvingas göra mycket hårda prioriteringar och se över hur vi bäst utnyttjar befintlig personal för att utföra vårt uppdrag, säger Anna-Lena Fritz, chef på naturvårdsenheten.

När det gäller områdesskydd, det vill säga arbetet med till exempel naturreservat, åtstramas länsstyrelsens budget för ersättningar till markägare. Arbetet fortsätter däremot med det som regeringen prioriterar, nämligen att slutföra redan påbörjade ärenden om reservatsbildning.

– På Gotland har vi ett 30-tal pågående ärenden, där en del berör flera fastigheter. Vi kommer att prioritera att fatta beslut i ärenden där förhandlingarna är klara, säger Anna-Lena Fritz.

När det gäller reservatsskötsel ska samma summa som tidigare gått till skötselåtgärder nu även täcka in andra kostsamma verksamheter inom naturvårdsområdet, till exempel nationalparken Gotska Sandön, Naturum Gotland och åtgärdsprogram för hotade arter.

– Vi kommer behöva dra in på bland annat reservatsskötsel och vägunderhåll, och våra upphandlade entreprenörer kommer inte att kunna få lika många uppdrag som tidigare år, säger Anna-Lena Fritz.

De planerade fleråriga satsningarna inom våtmarksprojektet och naturnära jobb finns inte med i budgeten och upphör därför helt. När det gäller lokala naturvårdssatsningen, LONA, kommer bara redan pågående projekt att få finansiering.

– Vi kan i dagsläget inte yttra oss om vilka eventuella konsekvenser neddragningarna får på vår personalstyrka utan behöver analysera beskedet ytterligare, säger Anna-Lena Fritz.

Kontakt