Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gotländska riksintressen synas

Lörgeudd, inom riksintresset för kulturmiljövård Kyllaj-Lörge.

Lörgeudd, inom riksintresset för kulturmiljövård Kyllaj-Lörge.

Flera av Gotlands riksintressen för kulturmiljövård ska revideras. Det handlar om markområden fördelade över hela länet, som på olika grunder är utpekade som nationellt intresse.

På Gotland finns ett 60-tal områden som av Riksantikvarieämbetet klassats som riksintresse för kulturmiljövården. Det kan exempelvis vara platser med fossil åkermark, husgrunder och gravfält, eller lämningar efter äldre tiders industrier, gårdsmiljöer eller fiskelägen.

Länsstyrelsen ser med hjälp av en konsult över samtliga områden. Syfte är bland annat att ta fram bättre beskrivningar av varför de är av riksintresse, vilka ligger till grund för Region Gotlands och Länsstyrelsens jobb med översikts- och detaljplaner.

– Vi har i arbetet med översynen strävat efter att renodla och tydliggöra riksintressebeskrivningarna, samt att anpassa avgränsningarna till nuvarande landskapsbild, förklarar Leon Hansson, samhällsplanerare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

En viktig del av processen har varit dialog och lokal förankring. Under arbetets gång har konsulten arrangerat möten med hembygdsföreningar, medan Länsstyrelsen samverkat med Region Gotland.

– Arbete känns angeläget då avgränsningarna inte reviderats sedan riksintressenas tillkomst 1987, konstaterar Leon Hansson.

Bland förändringarna kan nämnas att riksintresseområdet i Bro delas upp i två, där fornlämningsmiljön runt Bro stainkalm bildar ett nytt, eget område. På så vis skapas två renodlade riksintresseområden, medan onödiga ytor utesluts.

Att ett område pekas ut som riksintresse betyder varken att det har ett ovillkorligt skydd eller att det måste nyttjas för det ändamål som det redovisats för. Hela eller delar av ett område kan dessutom bedömas vara riksintresse för mer än ett ändamål. Det är först i en juridiskt bindande plan eller vid en tillståndsprövning som frågan om användningen slutligen avgörs.

Riksantikvarieämbetet har nyligen fattat beslut om 21 av de granskade områdena. Arbetet går nu vidare med kvarvarande områden, och väntas vara klart inom ett par år.

Kontakt