Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen upphäver detaljplan för Vändburgs hamn

Länsstyrelsen upphäver Region Gotlands antagna detaljplan för del av Hamra Storms 2:4, Vändburgs hamn. De huvudsakliga skälen är att vatten- och avloppsfrågan inom planområdet inte är löst och att det därför saknas relevant underlag för att bedöma eventuell påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.

Länsstyrelsen beslutade i juli 2018 att överpröva den detaljplan för Vändburgs hamn som antogs i regionfullmäktige i maj samma år. En dialog har därefter förts med Region Gotland som har fått chans att komplettera planen och förklara vissa delar närmare, bland annat hur VA-lösningen ser ut och hur dagvatten ska hanteras. Region Gotland har kommit in med kompletterande underlag, men länsstyrelsen gör bedömningen att planen fortfarande inte uppfyller gällande lagkrav.

– I planen saknas en långsiktigt hållbar VA-lösning och underlag för att bedöma eventuell påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. Det är inte heller klarlagt vilka konsekvenser planen får för det småskaliga yrkesfisket, säger Unni Karlsson, samhällsplanerare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Dessa tre frågor utgör enligt plan- och bygglagen var för sig skäl för upphävande av detaljplanen. I länsstyrelsens tillsynsansvar ingår att överpröva detaljplaner som exempelvis riskerar människors säkerhet och hälsa, inte följer miljökvalitetsnormerna eller inte tar hänsyn till riksintressen.

– Vi är för en utveckling av hamnen, men det är inte utvecklingen i sig vi har prövat utan hur detaljplanen uppfyller gällande lagkrav, säger Unni Karlsson.

Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen kan överklagas hos regeringen.

Kontakt