Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om utvidgning av ett naturreservat

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 14 januari 2019 beslutat att utvidga samt meddela nya föreskrifter för naturreservatet Russvätar.

Naturreservatet berör fastigheterna Ardre Petsarve 1:6 och 2:1, Gammelgarn Haugstajns 1:12 och 1:15 och Gammelgarn Mattsarve 1:57 och 1:65. Utvidgningen berör också en samfälld väg i reservatets östra del mellan fastigheterna Gammelgarn Mattsarve 1:57 och 1:65.

Det fullständiga beslutet med föreskrifter och skötselplan finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten, Visborgsallén 4, 621 85 Visby.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast tre veckor efter att denna kungörelse är införd i ortstidning. Diarienummer 511-2607-16 bör anges.

Kontakt